Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 79 poolthäälega (1 erapooletu) vastu valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse (611 SE), millega täpsustati veekogusse rajatavate ehitistele antavate hoonestuslubadega seotud sätteid. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab kehtiva veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Seadus muudab hoonestusloa menetluse algatamise paindlikumaks. Kehtestati sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. 

Läbirääkimistel võttis sõna Andrus Ansip.           

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise: 

Sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (615 SE) luuakse apteegiteenuse korraldamisel uus raamistik, määratledes proviisori ja farmatseudi tervishoiutöötajana ning andes üldapteegi juhatajale tervishoiupõhimõtetest lähtuv sõltumatuse garantii apteegi tegevuse korraldamisel. Sellega tagatakse rahva tervise senisest kõrgem kaitstuse tase ning apteegivõrgu ja -teenuse pikaajaline jätkusuutlik areng. Eelnõuga vähendatakse ärihuvide mõju apteegiteenuse osutamisel, mille puhul esineb huvide konflikti oht. Sellega seoses kehtestatakse põhimõte, et apteegi pidajaks saab olla apteegi juhatajaks olev proviisor kas füüsilisest isikust ettevõtjana või peab ta omama kontrollosalust, st üle 50% häältest apteeki pidavas eraõiguslikus juriidilises isikus. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (600 SE) tehakse ettepanek, et kautsjonit ei peaks tasuma erakond, kes osaleb Riigikogu valimistel esimest korda. Eelnõu kohaselt osutub valituks erakonna kandidaat, kellele antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on sellega võrdne, või üksikkandidaat, kellele antud häälte arv on vähemalt 75 protsenti lihtkvoodist.           

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (601 SE) tagatakse Riigikogu liikmele põhiseaduslik õigus olla valitud kohaliku omavalitsuse volikogusse ja tegutseda selles ametis. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (602 SE) täpsustatakse kohaliku omavalitsuse volikogude komisjonide moodustamise ning juhtorganite valimise korda, et tagada opositsiooni kuuluvate poliitiliste jõudude parem kaasatus ning esindatus komisjonide töö juhtimises. 

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside