Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kuus seadust ja otsuse:

72 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seadus (706 SE ja 729 SE), mis võimaldab väljastada välismaalasele ühekordse lühiajalise viisa viibimisajaga kuni viis kalendripäeva turismiteenuse või meelelahutusteenuse kasutamise eesmärgil. Kui välismaalane saabub Eestisse nimetatud eesmärgil ega soovi siin viibida kauem kui viis päeva ning tema majanduslik olukord võimaldab tal kanda enda Eestis majutamise ja viibimise ning Eestist lahkumise kulud, ei vaja selline välismaalane viisa saamiseks Eestisse kutsujat. Viisataotluste vastuvõtmine ja viisa andmine ning välismaalase Eestisse saabumisega seonduva riski täiendav hindamine jääb välisministeeriumi valitsemisalas olevate Eesti välisesinduste konsulaarametnike pädevusse.

81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sundeksemplari seaduse muutmise seadus (711 SE), mille põhisisuks on sundeksemplari seaduse täiendamine võrguväljaannete sundeksemplaride loovutamist käsitlevate sätetega. Seaduse väljatöötamise vajadus tulenes asjaolust, et arvestatav ning pidevalt kasvav osa Eesti kirjastustoodangust tehakse kättesaadavaks üksnes arvutivõrgu kaudu. Eesti Rahvusraamatukogu asus 2000. aastal teostama süstemaatilist võrguväljaannete monitooringut. Selle käigus selgus, et internetis lisandub aasta jooksul üle 1000 nimetuse võrguväljaandeid, mis vastavad Eesti rahvusliku kultuuripärandina säilitatavate teavikute kriteeriumidele.

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus (701 SE), millega muudetakse kaitseväe juhataja ametipalga määramise aluseid. Vastavalt seadusele on kaitseväe juhataja ametipalk Eesti keskmise palga ja vastava koefitsiendi korrutis. Koefitsiendi suuruseks on 5,0. 2004. aasta VI kvartali keskmise palga kohaselt oleks kaitseväe juhataja ametipalk seega 7704 krooni x 5,0 = 38520 krooni, pluss auastmetasu 4000 krooni.

79 poolthäälega võeti vastu v alitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus (755 SE), millega tõstetakse sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta.

61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Ülikool-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seadus (750 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada teadmiste täiendamist Euroopa kultuuri, ajaloo, õigusteaduse, majanduse ja institutsioonide arengu valdkondades. Instituudi eesmärk on aidata kõrghariduse andmise ja teadustegevusega kaasa Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi arendamisele.

58 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamislepinguga ühinemise seadus (751 SE). Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamisleping on koostatud 1969. aastal. Rahvusvahelise organisatsioonina on konverents juhtival kohal molekulaarbioloogia arengu suunamisel Euroopas, sellesse kuulub ligikaudu 1200 teadlast, kellest rohkem kui 30 on Nobeli preemia laureaadid. Kiire liitumine konverentsiga avab algataja sõnul uued ja väga vajalikud võimalused molekulaarbioloogia arenguks Eestis.

57 poolthäälega võeti vastu v alitsuse esitatud Riigikogu otsus “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” (765 OE), mis näeb ette kasutada Eesti kaitseväe üksust isikkoosseisuga kuni 35 kaitseväelast Euroopa Liidu relvajõudude (European Union Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas tähtajaga kuni 2 aastat, alates Eesti üksuse lähetamisest missioonipiirkonda. Eesti planeerib alates 2005. aasta detsembrist osaleda Euroopa Liidu (EL) sõjalisel operatsioonil ALTHEA rühmasuuruse (29) allüksusega. Tegemist oleks Eesti esimese tõsise panusega EL-i sõjalisse operatsiooni. Eesti kaitsevägi on seni osalenud rahutagamismissioonidel Balkanil (UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFOR, Concordia) alates 1995. aastast. Hetkel on Eesti osalus operatsioonis “ALTHEA” 1 ohvitser ja 1allohvitser EUFORi staabis Sarajevos ja 1 ohvitser (KL) Multinational Task Force North (MNTF(N)) staabis Tuzlas, kokku 3 kaitseväelast. Operatsioon ALTHEA peamiseks eesmärgiks on tagada Daytoni rahulepingu täitmine ning panustada ohutu ja turvalise keskkonna loomisesse Bosnias ja Hertsegoviinas.

* * *

Riigikogu ei võtnud vastu Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE). Hääletustulemus 32 poolt, 51 vastu.

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE);

valitsuse poolt algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 “Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (708 SE);

valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE);

valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE).

Õiguskomisjoni ettepanekul katkestati v alitsuse algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 500 SE ).

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (771 SE);

valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (774 OE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (775 OE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (776 OE);

* * *

Riigikogu arvas põhiseaduskomisjoni ettepanekul menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE). Hääletustulemus: 66 poolt, 13 vastu.

Riigikogu arvas õiguskomisjoni ettepanekul menetlusest välja ka Res Publica fraktsiooni algatatud karistusseadustiku § 83 muutmise seaduse eelnõu (692 SE). Hääletustulemus: 42 poolt, 14 vastu.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Eesti ja Euroopa Liidu, Riigikogus menetlemist ootavate eelnõude, riigi raha kasutamise, valimiskomisjoni otsuse, riigivalitsemise ja valimisseaduse kohta.

Istung lõppes kell 19.04.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside