Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis täna ametivande Riigikogu asendusliige Tarmo Mänd, kes tuleb Riigikogusse kultuuriministriks nimetatud Urve Tiiduse asemel.

Riigikogu võttis vastu kuus seadust:

Riigikogu kiitis 75 poolthäälega heaks valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (474 SE). Seadusega tagatakse valdkonna täpsem reguleeritus, et hankijatel oleks võimalik efektiivsemalt kasutada seadusega ette nähtud dünaamilise hankesüsteemi ja raamlepingu instituute. Kõrvaldatakse mitmetimõistetavused, mis puudutavad raamlepingu ja dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimisel ooteaja kohaldamist ning hankelepingute hilisemat tühisuse tuvastamist, samuti täpsustatakse vaidlustuse esitamise tähtaja regulatsiooni.

Riigikogu kiitis 77 poolthäälega heaks valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse, audiitortegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse (475 SE), mille peamine eesmärk on tagada kindlustusandjate juhtimissüsteemi tõhus toimimine. Kuna kehtiv seadus reguleerib kindlustusandja juhtimise nõudeid minimaalselt, täiendatakse ja täpsustatakse juhtimissüsteemi nõudeid, sealhulgas kindlustusandjate riskijuhtimissüsteemi, sisekontrolli süsteemi ja kindlustustegevusega seotud tegevuste edasiandmise regulatsiooni. Reguleeritakse ka senisest täpsemalt kindlustusandja kõrvaltegevusi ning tõstetakse kindlustusmaaklerite vastutuskindlustuslepingu kindlustussummasid.

Riigikogu kiitis 69 poolthäälega (1 vastu ja 1 erapooletu) heaks valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (509 SE). Seadus tuleneb Euroopa Liidu direktiivist. See sätestab miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus ja antava kaitse sisu. Direktiivi peamine eesmärk on tagada ühelt poolt, et liikmesriigid kohaldavad ühiseid kriteeriume nende inimeste tuvastamiseks, kellel on tõeline vajadus rahvusvahelise kaitse järele. Teiselt poolt, et kõnealustele inimestele on kõigis liikmesriikides kättesaadavad minimaalsed hüved. Muudatused aitavad piirata rahvusvahelise kaitse taotlejate edasiliikumist ühest liikmesriigist teise, kui liikumise põhjuseks on üksnes õiguslike raamistike erinevused.

Riigikogu kiitis 76 poolthäälega heaks valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (504 SE). Seadusega lükatakse edasi seadustiku üldosa jõustumise tähtaeg 1. juulile 2014. Sellest tulenevalt tehakse muudatused ka tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse ja turvaseadusesse. Jõustumistähtaja edasilükkamine oli vajalik selleks, et tagada kahe olulise valdkondliku seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa ja korrakaitseseaduse võimalikult probleemivaba jõustamine. Tegemist on omavahel seotud valdkondadega, mis kattuvad riikliku järelevalve teostamise osas.

Riigikogu kiitis 56 poolthäälega (13 vastu ja 3 erapooletut) heaks valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse (496 SE). Seadus täpsustab ja kaasajastab maanteeameti toimingutega seotud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse regulatsiooni. Seadusega vähendatakse maanteeameti e-teenuste tarbimise riigilõivumäärasid 20%. Samas kasvavad maanteeameti büroodes teostatavate toimingute riigilõivumäärad. Seadus näeb ette vähendada omaniku avalduse alusel rohkem kui kümne registreerimismärgi regulatsiooni väärkasutamist. Samuti loobutakse liiklusregistrist laiendatud päringu alusel andmete väljastamisel riigilõivust. Liiklusregistri päringute riigilõivu arvutamise põhimõtted viiakse uutele alustele. Ühtlasi täpsustatakse seaduses määratletud toimingute terminoloogiat. Haagiste registreerimise riigilõivumäära vähendatakse praeguselt 121,43 eurolt 63 eurole. Sõidukite registreerimise riigilõiv suureneb 127 eurolt 128 euroni, registrimärgi väljastamise riigilõiv suureneb 60 eurolt 62 eurole. Maanteeameti büroodes registriandmete muutmise riigilõiv suureneb 60-lt eurolt 61-le eurole. E-teeninduses registriandmete muutmise taotluse esitamise riigilõiv ei muutu.

Riigikogu kiitis 71 poolthäälega heaks valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse (492 SE). Sellega nähakse ette täiendava maksuvaba tulu määra tõstmine pensioni korral 216 euro võrra, ehk 18 euro võrra kuus. Alates 1. jaanuarist 2014 on  täiendav maksuvaba tulu  pensioni korral 2520 eurot aastas. Muudatuse eesmärgiks on tagada, et keskmine pension oleks jätkuvalt tulumaksuvaba. Seadusest jäeti välja sätted, mis oleksid muutnud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamise korda ja tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinna arvestust.

Riigikogu ei võtnud vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (503 OE). Otsusega sooviti teha valitsusele ettepanek töötada 1. juuniks 2014 välja vaidekomisjoni õiguslik alus korteriühistute vaidluste lahendamiseks kohtuvälises korras.

Hääletus: poolt 27, vastu 3, erapooletuid 1.
Otsuse vastuvõtmiseks oli vaja 51 poolthäält.

Tänasest päevakorrast jäeti välja valitsuse algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE).

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside