Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi ülevaade
31. mai 2006

53 Riigikogu liiget toetas õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekut erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Istungil esinedes tõdes Jõks, et erakonnaseadus ei sätesta piisavalt tõhusat järelevalvet parteide rahastamise üle ning on selles osas vastuolus nii põhiseaduses sätestatud demokraatia põhimõtte kui ka erakonnapõhiõigusega. Õiguskantsler võttis vaatluse alla enam tähelepanu pälvinud juhtumid: Keskerakonna võlakirjaemissiooni, K-kohukese juhtumi, Reformierakonna asutatud OÜ R-Hoolduse tegevuse, eraisikute annetused ning annetuse Res Publica  sidusorganisatsioonile. Samuti pööras Jõks tähelepanu erakondade kohustusele avaldada Riigi Teataja Lisas majandusaasta aruanne, mida parteid on korduvalt eiranud. Kokkuvõtteks nentis õiguskantsler, et Eesti õigussüsteemis puudub organ, mis teostaks erakondade rahastamise üle laiaulatuslikku, sisulist ning sõltumatut järelevalvet ning kutsus ühtlasi üles see moodustada. Istungi juhataja, Riigikogu aseesimees Ene Ergma tegi põhiseaduskomisjonile ettepaneku algatada erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega seaduse eelnõu.

Riigikogu võttis vastu järgmised valitsuse algatatud seadused:

59 poolthäälega (vastu 5, erapooletuid 3) võeti vastu tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seadus (863 SE). Seaduse rakendumisel laienevad seni Eestiga piiratud tulumaksuseaduse maksusoodustused ka ELi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide elanikele. See puudutab näiteks kogumispensioni sissemaksete ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise õigust, pensionidele rakendatavat täiendavat maksuvaba tulu ning  soodusmäära täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel. Seadusega muudetakse ka dividendide maksustamisega seotud regulatsiooni.

66 poolthäälega võeti vastu kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus (855 SE). Seaduse muudatused võimaldavad paremini tagada kemikaali ohutu ja eesmärgipärase kasutamise ning täita kemikaalide kui kauba vaba liikumise nõudeid vastavalt ELi õigusaktidele.

66 poolthäälega võeti vastu autoriõiguse seaduse muutmise seadus (866 SE). Seaduse täiendused võimaldavad üldsusel ja eri huvirühmadel selgematel alustel kasutada teoseid ilma autorilt luba küsimata ja tasu maksmata. Näiteks võib teost motiveeritud mahus kasutada karikatuuris, paroodias ja pastišis. Avalikud arhiivid, muuseumid ja raamatukogudvõivad oma kogudes olevaid teoseid kasutada näituste ja kogude tutvustamiseks.  Avalikku kohta rajatud arhitektuuriteost võib kasutada kinnisvarakuulutuses.  

66 poolthäälega võeti vastu vereseaduse muutmise seadus (894 SE). Seadusega lõpetatakse Põhja-Eesti Verekeskuse tegevus. Algatajad on seisukohal, et verekeskuse teenuseid ei ole otstarbekas osutada riigiasutuse poolt, sest seda võivad teha haiglate juures tegutsevad verekeskused.

Riigikogu lõpetas toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE) ja metsaseaduse eelnõu (833 SE) teise lugemise. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Res Publica ja Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek 833 SE teine lugemine katkestada ei leidnud toetus. Ettepaneku poolt hääletas 16, vastu oli 53 Riigikogu liiget. Samuti lõpetati halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE) teine lugemine.

Kultuurikomisjoni ettepanekul katkestas Riigikogu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893 SE) esimese lugemise.

Samuti lõpetati alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE) ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE) esimene lugemine.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside