Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, mille kohaselt on vaja muuta välismaalaste seadust, et anda Eesti kodanike samasoolistele elukaaslastele elamisluba Eestis.

Õiguskantsler pani ette viia välismaalaste seadus kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega, et tagada samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine abielus elavate paaridega. Ettepaneku poolt hääletas 42 saadikut, 19 oli vastu ja 3 saadikut jäid erapooletuks.

Õiguskantsler Ülle Madise viitas asjaolule, et välismaalaste seadus annab õiguse taotleda elamisluba Eestis resideeruva abikaasa juurde elama asumiseks. Samasoolise kooselupartneri juurde elama asumiseks elamisluba anda ei saa. Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, mille täitmise kohustuse on Eesti endale võtnud. Et Eestis pole samasoolistel partneritel võimalik abielluda, siis ei ole neil erinevalt erisoolistest elukaaslastest võimalik astuda samme selleks, et täita välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi koos elamise eesmärgil elamisloa saamiseks. Kuna eri- ja samasooliste kooselupaaride olukord on seega õiguslikult oluliselt erinev, siis on praegusel regulatsioonil diskrimineeriv mõju.

„Üks võimalusi põhiseadusega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamiseks oleks näha ette, et elamisluba Eestisse elama asumiseks oleks võimalik anda registreeritud elukaaslasele,“ ütles Madise.

Täna on olukord, kus Eestis elaval Euroopa Liidu kodanikul on Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel võimalik oma kolmanda riigi kodanikust või kodakondsuseta samasooline kooselupartner kooselu eesmärgil Eestisse tuua.

Taoline olukord asetab Eestis elavad Eesti kodanikud põhiseadusvastaselt halvemasse olukorda võrreldes Eestis elavate teiste EL-i riikide kodanikega. See ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Õiguskantsler rõhutas, et võimalik seadusmuudatus peaks jätma õiguse faktilist partnerlussuhet hinnata Eesti riigile nii nagu seda juba praegu tehakse fiktiivsete abielude ja fiktiivsete partnerlussuhete hindamisel.

Põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt andis ülevaate komisjonis toimunud aruteludest, mille käigus käsitleti põhjalikult elamislubade andmisega seotud erinevaid aspekte ja nõudeid.

Põhiseaduskomisjon otsustas oma istungil toetada häältega 3 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu õiguskantsleri ettepanekut.

Läbirääkimistel sõna võtnud EKRE fraktsiooni liige Martin Helme teatas, et nende fraktsioon ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere avaldas toetust ettepanekule ja viitas õiguskantsleri seisukohale, et õigussüsteemis on tegu põhiseaduse riivega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof märkis samuti, et riive põhiseadusega vajab muutmist, et lõpetada diskrimineerimine. Ta viitas ka õiguskomisjoni konsensuslikule otsusele toetada õiguskantsleri ettepanekut. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Ken-Marti Vaher aga ei näinud vastuolu põhiseadusega, mistõttu ta ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adams jagas eelpooltoodud seisukohta.

Kuna Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, siis tehti põhiseaduskomisjonile ettepanek algatada vastav seadusemuudatus.

Riigikogu uurimiskomisjoni võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks aktsiaseltsis Tallinna Sadam esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE) esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. aprillil.

Eelnõu näeb ette pikendada komisjoni töö tähtaega kevadistungjärgu lõpuni kuni 16. juunini 2016, et komisjon saaks piisava põhjalikkusega selgitada välja kõik Riigikogu otsusega uurimiskomisjoni ette seatud küsimused ning teha nendest tulenevad järeldused ja asjakohased ettepanekud Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), millega sooviti muuta senine Riigikogu komisjonide istungite salvestamine kohustuslikuks.

Läbirääkimistel võtsid sõna EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas, Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru ja Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits. Ettepaneku eelnõu esimesel lugemise tagasi lükata tegi põhiseaduskomisjon. Hääletus: 46 poolt, 26 vastu.   Eelnõu langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 13.17.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside