Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu valitsuse algatatud maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (189 SE), mis täpsustab maaparandusseaduse regulatsiooni ja kõrvaldab seaduse senisel rakendamisel praktikas ilmnenud tõrked. Seadus täpsustab maaparandussüsteemide määramise aluseid ning maaparandussüsteemide registrisse kantavate andmete sisu. 

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:           

Valitsuse algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), mille eesmärgiks on tõhustada vangla- ja kriminaalhooldussüsteemi toimimist ühesuguste funktsioonide ja eesmärkidega organisatsioonide ühendamise teel. Lisaks sellele soovitakse vangistusseaduse muudatustega tagada, et vanglasüsteemis toimuv üldine areng ning nii vangistuse täideviimises kui ka vanglateenistuses aset leidnud muudatused kajastuksid seaduses.           

Valitsuse algatatud äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ)
nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu
(186 SE), mille eesmärgiks on Eesti õigusesse üle võtta kapitalinõuete direktiivi muutmise direktiiv. Selle direktiiviga lihtsustatakse ja ajakohastatakse kapitalinõuete direktiivi, et aidata kaasa äritegevuse tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisele, ilma et väheneks aktsionäride ja võlausaldajate kaitse.           

Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE), mille eesmärgiks on täiendada nende eritoitude loetelu, mille puhul tuleb nende turuleviimisest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.           

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu
(173 SE), mille eesmärk on võimaldada Euroopa Liidus elavatel kolmanda riigi kodanikest kooliõpilastel osaleda kooliekskursioonidel viisavabalt.           

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), mille eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomustav joon – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Nimetatud direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust: 32 poolt, 46 vastu.             

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on seadusega sätestada, milliseid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni lisasid Eesti Vabariik kohaldab.  

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele riigieelarve ja Euroopa Liidu poliitika kohta. Välisminister Urmas Paet vastas küsimustele Ignalina tuumajaama sulgemise ja Tiibeti olukorra kohta. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastas küsimustele  Eesti inimarengu aruande ja tervishoiu rahastamise kohta. 

Istungi stenogramm on siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside