Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust: 

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seadus (413 SE), millega lahendatakse mitmed seaduse rakendamisel tekkinud probleemid seoses registris peetavate andmete, andmetele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ja kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Seadusega muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ja kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. Samuti lisanduvad karistusregistri koosseisu uued andmehulgad, milleks on süüteo toimepanemise kuupäev, isiku sünnikoht, isiku endine nimi ja isikukood, isiku vanema nimi, kui see edastatakse registrile välisriigi poolt. Süüteo toimepanemise kuupäev on karistusregistri jaoks väga vajalik teave, kuna uue süüteo toimepanemine katkestab eelnevate süütegude kustumise. Käesoleval ajal ei ole see karistusregistri andmepangas, kuid samas on karistusregistril kohustus seda teavet arvestada. 

52 poolthäälega (15 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (425 SE), millega luuakse Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks soodne keskkond välistudengite ja tippspetsialistide Eestisse tulekuks. Seadus näeb ette soodsamad tingimused riiki ajutiselt saabumiseks ja elama asumiseks isikutele, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse. Seadus viib siseriikliku regulatsiooni vastavusse Euroopa Liidu õigusega ja täpsustab Riigikohtu üldkogu otsusest tulenevalt elamisloa andmise aluseid.  

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE) teise lugemise. Eelnõu täiendab konkurentsiameti pädevust õigusega kiita heaks ettevõtjate poolt võetavaid kohustusi ja kehtestada vajadusel ettevõtjatele ajutisi piiranguid. See annab konkurentsiametile täiendavad hoovad järelevalve teostamiseks ning meetmete rakendamiseks arvestades iga kaasuse asjaolusid ja sellega kaasnevaid tagajärgi. Menetluse käigus täiendati eelnõu sättega, millega pikendatakse konkurentsialaste väärtegude aegumistähtaega seniselt kahelt aastalt kolmele aastale.           

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside