Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis ametivande uus kultuuriminister Urve Tiidus. Seoses nimetamisega valitsuse liikmeks peatusid tema volitused Riigikogu liikmena. Kultuuriministri ametist tagasiastunud Rein Langi volitused Riigikogu liikmena taastuvad alates 5. detsembrist. 

Riigikogu kiitis 63 poolthäälega (13 vastu) heaks valitsuse algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse (514 SE), millega korrigeeriti käesoleva aasta riigieelarvet muutmata selle mahtu. Arvestades, et riigieelarve oli koostatud eelmise aasta sügisel, siis saab valitsus vastavalt seadusele teha Riigikogule ettepaneku kohandada eelarvet tulenevalt muutunud olukorrast. See on vajalik riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks. 

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõuga (444 SE) muudetakse ja täiendatakse Eestis ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmise, väljasaatmise, kinnipidamise ning sissesõidukeelu kohaldamisega seotud õigusnorme. 

Valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (504 SE) lükatakse edasi seadustiku üldosa jõustumise tähtaeg 1. juulile 2014. Sellest tulenevalt tehakse muudatused ka teistes seonduvates seadustes. 

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (480 SE) tunnistatakse kehtetuks sätted, mille alusel asutati käeolevaks ajaks oma otstarbe ammendanud õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register. Suletava registri ülesanded antakse rahandusministeeriumi pädevusse. Muudetakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust ning Vabariigi Valitsuse seadust, milles sätestatakse erinorm maavanema järelevalvemenetluse tähtajale. Üldnormist pikem menetlustähtaeg on hädavajalik arvestades omandireformi toimingute eripära. Seoses eelnimetatud muudatustega ja vara kompenseerimise protsessi vaibumisega muudetakse õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadust. Eelnõu täiendab erastamisest laekuva raha kasutamise seadust rakendussättega, mis suurendab valitsuse omandireformi reservfondi raha laekumise määra. 

Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 20 poolt, 45 vastu, 1 erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust. 

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE)täpsustab ja kaasajastab maanteeameti toimingutega seotud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse regulatsiooni. Eelnõuga vähendatakse maanteeameti e-teenuste tarbimise riigilõivumäärasid 20%. Samas kasvavad maanteeameti büroodes teostatavate toimingute riigilõivumäärad.

Eelnõu näeb ette vähendada omaniku avalduse alusel rohkem kui kümne registreerimismärgi regulatsiooni väärkasutamist. Samuti loobutakse liiklusregistrist laiendatud päringu alusel andmete väljastamisel riigilõivust. Liiklusregistri päringute riigilõivu arvutamise põhimõtted viiakse uutele alustele. Ühtlasi täpsustatakse seaduses määratletud toimingute terminoloogiat. Haagiste registreerimise riigilõivumäära vähendatakse praeguselt 121,43 eurolt 63 eurole. Sõidukite registreerimise riigilõiv suureneb 127 eurolt 128 euroni, registrimärgi väljastamise riigilõiv suureneb 60 eurolt 62 eurole. Maanteeameti büroodes registriandmete muutmise riigilõiv suureneb 60-lt eurolt 61-le eurole. E-teeninduses registriandmete muutmise taotluse esitamise riigilõiv ei muutu. 

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (492 SE) nähakse ette täiendava maksuvaba tulu määra tõstmine pensioni korral 216 euro võrra, ehk 18 euro võrra kuus. Alates 1. jaanuarist 2014 on täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 eurot aastas. Muudatuse eesmärgiks on tagada, et keskmine pension oleks jätkuvalt tulumaksuvaba. Eelnõust jäeti välja sätted, mis oleksid muutnud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamise korda ja tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinna arvestust. 

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise: 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (540 OE), millega nimetatakse Kajar Lemberi asemel komisjoni liikmeks Jüri Morozov

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (523 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Leping kui rahvusvaheline õigusakt annab investoritele võrreldes riigisisese õigusaktiga suurema õiguskindluse nende maksusüsteemi elementide suhtes, mis on lepinguga reguleeritud. Kahepoolse rahvusvahelise lepingu muutmine nõuab üldjuhul rohkem aega kui riigisisese õigusakti muutmine. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Lepingus sätestatud vastastikuse teabevahetuse kohustus loob lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. 

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE). 

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (538 SE). 

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside