Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on pikendada vandeaudiitori kutse saanud isikute ümberatesteerimise eksami tegemise tähtaega, lükata edasi iseseisva siseaudiitori kutsetegevusega tegelemise ning avaliku sektori üksuses kindlustandvate vandeaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmise või kindlustandvate audiitorteenuste osutamise õigust puudutavate sätete jõustumine, et tagada piisav üleminekuaeg riigikontrolli seaduses ja audiitortegevuse seaduses sätestatu rakendamiseks. Muudatuste tegemise vajadus tuleneb sellest, et arvestusala eksperdi kutseeksami ettevalmistamine on võtnud tunduvalt rohkem aega, kui vastava regulatsiooni sätestamisel algselt eeldati. Eelnõus toodud regulatsioon on kooskõlastatud Audiitorkoguga. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Maaelukomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on 1. jaanuaril 2010 jõustunud seadust täpsustada ja viia see kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadust täiendatakse sätetega, mille eesmärgiks on tagada Leader-meetme rakendamine vastavalt meetme eesmärkidele ning luua võimalused Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetusteks eraldatud vahendite paremaks ja eesmärgipärasemaks kasutamiseks. Samuti muudetakse seaduse sätetes sisalduvaid viiteid Euroopa Liidu õigusaktidele, kuna viidatavaid määrusi on muudetud või need on asendatud uutega. Üheks seaduse eesmärgiks on reguleerida ka tegevuse rahastamisega seonduvat enne kulutuste tegemist riigieelarvest. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside