Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse (642 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on karistusseadustikus sisalduva regulatsiooni vastavusse viimine Euroopa Liidus kehtivate nõuetega, millel on oluline mõju ennekõike rahvusvahelistele majandussuhetele. Seadusega ühtlustatakse Eesti karistusõigus EL raamotsusega. Karistusseadustikku täiendatakse paragrahviga, mis sätestab karistused raha võltsimise eest. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooltuks jäänud keegi.

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tolliseaduse- ja käibemaksuseaduse muutmise seadus (645 SE). Muudatuste kohaselt viiakse tolliseadus kooskõlla ühenduse tolliseadustikus ja selle rakendussätetes tehtud muudatustega, mis puudutavad ülddeklaratsiooni esitamist; laiendatakse tolli pädevust sularaha kontrolliga seonduvalt ja kehtestatakse alus ajatundlike kaupade piiriületuseks eelisjärjekorras. Tehakse ka mitmeid normitehnilisi ja sõnastuslikke parandusi. Seadus jõustub 2010. aasta 1. mail. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (659 SE). Seaduse eesmärk on selgelt reguleerida lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele esitatavad tuleohutusnõuded ja tagada seeläbi seal viibivate laste ohutus. Muudatuste kohaselt hakkavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele (juhul kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui kümnele lapsele) kehtima samasugused tuleohutusnõuded kui koolieelsetele lasteasutustele. Seaduse § 1 punkt 1, mis puudutab koolieelse lasteasutuse kohtade kättesaadavuse tagamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks loodud infosüsteemi, jõustub 2010. aasta 1. aprillil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
71 poolthäälega võeti vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsus (661 OE). Otsuse kohaselt nimetatakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Kalvi Kõva asemele Jüri Tamm. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.
 
Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE) esimene lugemine. Eelnõu agatamise tingis vajadus viia karistusseadustiku peatükk, mis sätestab riigikaitsealased süüteod, kooskõlla kaitseväeteenistust reguleerivate seaduste ja teiste õigusaktidega. Karistusseadustikus on kasutusel tänases riigikaitseõiguses sisustamata mõisted „garnisonimäärustik“ ja „kaitseväeametnik“, mida ei ole võimalik karistusõiguses rakendada ning seetõttu jäetakse need mõisted käesoleva seaduseelnõu kohaselt karistusseadustikust välja. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside