Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:
 
51 poolthäälega (20 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud erastamisseaduse § 27 täiendamise seadus (903 SE), mis annab riigile ning kohalikule omavalitsusele õiguse nende vähemusosaluse korral panna veto aktsiaseltsi nõukogu ja üldkoosoleku otsustele. Selline õigus nähakse ette vaid strateegilistes valdkondades tegutsevate aktsiaseltside puhul ehk kui tegemist on „eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava” aktsiaseltsiga ning juhul kui riigi või kohaliku omavalitsuse osalus jääb pärast aktsiate osalist erastamist väiksemaks kui pool hääleõiguslike aktsiate koguarvust. Tegu on nn „kuldaktsia” staatuse seadustamisega.
 
75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seadus (920 SE), mis kehtestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded Euroopa Liidu määrustega reguleerimata osas. Samuti kehtestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. Seadusega soovitakse tõhustada riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduses tegutsevate isikute üle ning tõsta märgistatud saaduste ja toodete usaldusväärsust. 
 
72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse muutmise seadus (892 SE), mis karmistab ja täpsustab mitmeid pürotehnilise toote käitlemisega seonduvaid sätteid. Seadusega soovitakse kaasa aidata pürotehniliste toodete kasutamisega seonduvate õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite vähenemisele.  
 
Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:
 
valitsuse algatatud ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE);
 
valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE);
 
valitsuse algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE);
 
valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE). Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 8 poolt, 41 vastu.
 
valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE).
 
Riigikogu lõpetas kümne eelnõu esimese lugemise:
 
valitsuse algatatud Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (958 SE);
 
valitsuse algatatud partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (956 SE);
 
valitsuse algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE);
 
valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE);
 
valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE);
 
valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (950 OE);
 
valitsuse algatatud ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE);
 
valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE);
 
valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE);
 
valitsuse algatatud seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (959 SE).
 
Riigikogu ei võtnud vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (941 OE). Hääletustulemus: 19 poolt, 46 vastu.
 
Riigikogu infotunnis vastas kultuuriminister Raivo Palmaru Riigikogu liikmete küsimustele kultuuripoliitika, sõnavabaduse, meedia ja kultuuritöötajate palkade kohta. Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas küsimustele kodanikuühiskonna ja maavarade kasutamise kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimusele hariduse juhtimise kohta.
 
Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside