Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 91 poolthäälega vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse (116 SE). Seadusmuudatustega luuakse õiguslikud tingimused riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht!” realiseerimiseks. Seaduse kohaselt volitatakse valitsust kehtestama riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomise, lasteasutuste renoveerimise ja lasteasutuste õpetajatele palgavahendite toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Samuti sätestatakse, et nimetatud tingimustega määratakse kindlaks ka kohaliku omavalitsuse üksuste omaosaluse määr ning nõuded täiendavate palgavahendite eraldamiseks. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

85 poolthäälega ratifitseeriti valitsuse algatatud 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 2005. aasta 8. detsembri III lisaprotokoll täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta (129 SE). 12. augusti 1949. aasta Genfi konventsioonidega (edaspidi Genfi konventsioonid) tunnustatakse kolme nimetust ja embleemi: punane rist, punane poolkuu ning punane lõvi ja päike. Probleeme on tekitanud punase risti või poolkuu embleemi kasutamine riikides, kus kristlaste ja moslemite kogukonnad jagunevad kaheks ja kummalgi ei ole märkimisväärset enamust elanikkonnast. Olukorra lahendamiseks ongi koostatud Genfi konventsioonide lisaprotokoll täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta (edaspidi III protokoll), millega võetakse kasutusele uus tunnusmärk punane kristall. Punase kristalli embleemi peaksid kasutusele võtma eelkõige need riigid ja rahvuslikud seltsid, kellel ei ole usulistel, kultuurilistel või poliitilistel põhjustel võimalik kasutada punast risti või poolkuud. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt peab pakendiettevõtja (välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa) alates 2009. aasta 1. jaanuarist tagama oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamise pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 % aastas ning ringlussevõtuna vähemalt 35 % aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15 % aastas. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on kaotada diskrimineeriv vanuseline piirang (65 aastat) riigikontrolöri ametis töötamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärgiks on muuta Kaitseliidu seaduses sätestatud tähtaegu, et võimaldada lõpule viia Kaitseliidu omandisse andmisele kuuluvate varade üleandmise protsess. Et Kaitseliidule varade tagastamise näol on tegemist aeganõudva protsessiga, ei ole senistest tähtaegadest kinnipidamine võimalikuks osutunud.   Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on kergendada represseeritutele mõeldud toetuse kättesaamist ning muuta 2500 kroonine terviseedendamistoetus toetuseks, mida makstakse kuludokumente esitamata. Eenõu kaotaks ära tervise taastamiseks tehtud kulutuste üksiktõendamise nõude etapiliselt, tehes seda 1000 krooni osas 1. jaanuarist 2008 ning ülejäänud 1500 krooni osas 2009. aasta 1.jaanuarist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE) esimene lugemine. Eelnõu on koostatud konfiskeeritud aktsiisikauba aktsiisivabastuse kehtetuks tunnistamiseks, et tagada aktsiisikaupade võrdsetel alustel maksustamine. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside