Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust: 

81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (634 SE), millega ühendatakse kaitseväe õppeasutused üheks kaitseväe struktuuriüksuseks. Selleks saab Kaitseväe Võru Lahingukool.
 
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (625 SE), mis viib seaduse kooskõlla uue EÜN vastava direktiiviga aktsiisi üldise korra kohta. Vastavalt seadusele ei rakendata aktsiisikaubale aktsiisijärelevalvet, kui see on tollijärelevalve all. Kolmandast riigist imporditud kauba liikumist võimaldatakse ühenduse territooriumil aktsiisijärelevalve all ilma tolliformaalsuste rakendamiseta. Kohustuslik on elektroonilise saatelehe kasutamine liikmesriikide vahelise kauba veo puhul ajutises aktsiisivabastuses. Seadus täpsustab aktsiisimaksjate loetelu rikkumiste juhtudel ja aktsiisi maksmise eest vastutamise sätteid kauba veol. Samuti täpsustati teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba maksustamise sätteid.
                       
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (581 SE), mis lisab kehtivasse õigusesse avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste (nt tuuleelektrijaamad) ehitamise regulatsiooni.
           
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (573 SE), mis ajakohastab raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärad, ühtlustab avalikuks raudteeks mittemääratud raudteede majandamise korda ning muudab vedurijuhiloa väljastamise korda.
                       
81 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud audiitortegevuse seadus (488 SE), mis ajakohastab audiitortegevust ja viib seadusesse antud valdkonnas toimunud muudatused. 
                       
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) loob eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Majanduskomisjon kiitis heaks muudatusettepaneku, mille kohaselt toetab riik elektrienergia tootmist biomassist vaid juhul, kui see toimub koostootmise režiimis. Majanduskomisjon toetas ka ettepanekut maksta taastuvenergeetika toetust energiatootjatele, kes toodavad energiat taastuvast allikast ja kasutavad seda oma tootmise tarbeks.
           
Valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) laiendab finantsteenuste piiriülese pakkumise võimalusi pangandus- ja investeerimisteenuses, samuti kindlustustegevuses- ja vahenduses. Eelnõu jõustumisel saavad Eesti finantssektori ettevõtjad senisest laiemad võimalused tegutseda piiriüleselt Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides ja nende riikide ettevõtjad omakorda saavad võimaluse piiriüleseks tegutsemiseks Eestis.
                         
Valitsuse algatatud ravimiseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE) kaotab teenuste vaba liikumise piirangu võimaldades ravimite kättesaadavuse Eestis teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljakirjutatud retsepti alusel. Eelnõu kaotab üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud. Eelnõu piirab teiste Euroopa Liidu retseptide alusel väljakirjutatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete retseptide tunnustamist. See tuleneb retseptide võltsimise ja ravimite kuritarvitamise kõrgest riskist.
 
Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) loob sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR), mis võimaldab paremini rakendada individuaalset lähenemist inimese abistamisel hoolekandes. Eelnõusse viidi täiendus, millega muudetakse lapsehoiuteenuse infosüsteem koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemiks.
                         
Rahanduskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine. Eelnõu kaasajastab kohalike omavalitsuste eelarvekorraldust. Ühtlustab eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtteid ning kehtestab tekkepõhise eelarvestamise regulatsiooni.
                       
Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) viib tolliseaduse kooskõlla Euroopa Liidu tolliseadustikus ja selle rakendussätetes tehtud muudatustega, mis puudutavad ülddeklaratsiooni esitamist; laiendatakse tolli pädevust sularaha kontrolliga seonduvalt ja kehtestatakse alus ajatundlike kaupade piiriületuseks eelisjärjekorras. Tehakse ka mitmeid normitehnilisi ja sõnastuslikke parandusi.
                       
Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) täpsustab lapsehoiuteenuse, asenduskoduteenuse ja erihoolekandeteenuste tegevusloa taotlemise protseduure ning sätestab lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele esitatavad tuleohutusnõuded. Eelnõuga ühtlustatakse ka sotsiaalhoolekande seaduses mõisteid „asukoht” ning „tegevuskoht”.
                       
Valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE) sätestab kaitseliidu valvurite õigusliku staatuse. Valvet käsitlev peatükk reguleerib valve osutamise nelja peamist õiguslikku valdkonda: valvuri ja valve mõiste, valvuri staatus ning valvuri õigused ja kohustused. Eelnõuga määratletakse isikute ja asutuste ring, kus kaitseliit võib valvet teostada, valvega kaetud objektide määramise kord ning valve eest tasumise kord. Kaitseliit tegeleb kaitseministeeriumi, kaitseministeeriumi valitsemisala, sh kaitseväe, ja välisministeeriumi osade esinduste valvega alates 1. jaanuarist 2003. Sellest ajast peale on olnud probleemiks kaitseliidu valvurite õiguslik staatus ja puudulikult on reguleeritud ka valve õiguslikud alused.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mai Treiali esitatud küsimusele tööturu kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Georg Pelisaare esitatud küsimusele kultuuripealinna ja Evelyn Sepa esitatud küsimusele spordi rahastamise kohta. Siseminister Marko Pomerants vastas Karel Rüütli esitatud küsimusele organiseeritud kuritegevuse kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside