Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 48 poolthäälega vastu valitsuse algatatud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse (853 SE). Protokoll ajakohastab kindlustusmäärasid. Konventsioonis sätestatud määrad, mis kehtestati 1976. aastal, ei taga enam piisavat kaitset kannatanud poolele dokumendis sätestatud nõuete puhul, mille esinemisel on kahju piiramine võimalik. Kindlustustunnistusi võib laeval olla ka mitu, kuid Euroopa Liidu direktiiv nõuab vastutuse kohustuslikku kindlustamist 1996. aasta protokolli määrade alusel.
 
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE) eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleemid ning tagada 1999. aastal jõustunud Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel sõlmitud kokkuleppe täitmine. Kokkulepe reguleerib katoliku kiriku õiguslikku staatust Eesti Vabariigis.
                       
Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE) võtab üle riigisisesesse õigusesse Euroopa Liidu uue puhkuseosakute direktiivi. Ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse parandamisele puhkuseosakute valdkonnas. Samuti täpsustab eelnõu mõningaid sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse sätteid.
                       
Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE) kehtestab konservatiivsete pensionifondide investeeringutele täpsemad ja rangemad piirangud nii instrumentide kui ka reitingute osas. Samuti täiendatakse fondivalitsejatele esitatavaid nõudeid ja muudetakse pensionifondidega seotud aruandluse ja avalikustamise korda. Eesmärk on muuta fondide tegevus läbipaistvamaks ja pensionifondi osaku omanikule arusaadavamaks. Kohustuslike pensionifondide vahetamise ja sissemaksete suunamise reeglid muudetakse paindlikumaks. Samuti asendatakse kord aastas toimuv fondide vahetamine võimalusega vahetada fonde kolm korda aastas.
                       
Valitsuse algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE) täpsustab ravimite käitlemise tegevuslubade registri toimimise eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust. Muudatused võimaldavad kasutusele võtta uue infotehnoloogilise süsteemi, et pidada arvestust ravimite käitlemise tegevusloa omajate ja nende erialase tegevuse ning ravimite käitlemisega seotud järelevalve teostamise üle, et saada andmeid ravimipoliitika juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning ravimite käitlemisalase statistika tegemiseks.
                       
Riigikogu lõpetas 9 eelnõu esimese lugemise:
 
Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) eesmärk on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Eelnõu muudab töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60-päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast. Eelnõu avardab võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega.
 
Valitsuse algatatud Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE). Lisaprotokoll näeb ette allakirjutanud riigile ette kohustused tagada kõigile üksikisikutele õigus osaleda kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses, mis hõlmab vähemalt kodanike õigust osaleda valijate või kandidaatidena nende elukohaks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu liikmete valimistel.
 
Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE) võtab üle siseriiklikusse õigusesse Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta. Direktiiviga luuakse Euroopa Liidu sinise kaardi süsteem, mis võimaldab töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudval töökohal ning liikuda samal eesmärgil teise liikmesriiki. Lisaks luuakse direktiiviga kõrge kutsekvalifikatsiooniga kolmandate riikide kodanike perekonnaliikmetele soodsamad tingimused perekonna taasühinemiseks.
                       
Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE) eesmärgiks on kehtestada ühtne menetlus viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamisel. Viisaeeskirjast tulenevalt peavad liikmesriigid tagama välismaalasele viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise võimaluse. Eelnõu viib riigisisese õigus kooskõlla pikaajalise viisa määrusega selles osas, mis puudutab pikaajalise viisa kehtivusaega ning pikaajalise viisaga kaasnevat liikumisvabadust.
                       
Valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (906 SE) kehtestatakse rahvatervise seaduses eraldi rahvastiku tervisega seonduvate andmekogude peatükk, milles nähakse ette vähiregistri, meditsiinilise sünniregistri, müokardiinfarktiregistri, tuberkuloosiregistri ja vee terviseohutuse infosüsteemi õiguslikud alused.
                                                                      
Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu
(904 SE) eesmärgiks on kõrvaldada puudused ja praktika käigus ilmnenud ebatäpsused. Eelnõu annab sarnaselt teistele noortele, kes kasvavad oma vanemate juures ja on nende ülalpidamisel, magistriõppes jätkamise võimalus ka asenduskoduteenusel viibivatele noortele, kes on läbinud bakalaureuseõppe. Magistriõppe läbimine annab asenduskodus üleskasvanud noorele tööturul parema konkurentsivõime, mis on eelduseks paremaks toimetulemiseks hilisemas iseseisvas elus.
                       
Valitsuse algatatud ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE) sätestab nõuded ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks, geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, riikliku järelevalve koha-aadresside määramise üle ning vastutuse geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise eest.
                       
Valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (905 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastavad direktiivid, mis käsitlevad mereala hea keskkonnaseisundi säilitamist, laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest.
Eelnõuga muudetakse ka ehitusseaduses avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamiseks esitatava vee erikasutusloa taotluse menetlejat.
                       
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „„Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ kinnitamine“ eelnõu (909 OE). Arengukava koostamise aluseks on metsaseadus ja säästva arengu seadus. Metsaseaduse paragrahvi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava. Arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikud meetmed ja vahendid.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (846 SE). Hääletus: 45 poolt, 20 vastu, 3 erapooletut.
 
Infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Peeter Tulviste esitatud küsimusele Eesti teaduse kohta maailma teaduspildis.
 
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Rein Ratase esitatud küsimusele keskkonnaplaneerimise ja Maret Merisaare esitatud küsimusele Läänemere kaitse tegevuskava kohta.
 
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele Eesti seostest Euroopa Liidu kalandusreformiga, Arvo Sarapuu esitatud küsimusele maaelu olukorra ja Georg Pelisaare esitatud küsimusele Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkuse kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside