Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu võttis 73 poolthäälega vastu valitsuse algatatud rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse (361 SE). Konventsiooni eesmärk on võitlus välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmisega rahvusvaheliste äritehingute sõlmimisel (nn aktiivne korruptsioon) ning ausa konkurentsi ja rahvusvahelise majanduse arengu soodustamine. Konventsiooni kohaselt kriminaliseeritakse nende isikute käitumine, kes annavad välisriigi ametiisikule altkäemaksu, et saada soodustusi rahvusvahelises äritegevuses. Samuti lasub konventsiooniosalisel kohustus võtta täiendavad meetmed altkäemaksukuritegude tõkestamiseks, eelkõige läbipaistva raamatupidamise ning riikidevahelise koostöö korraldamise kaudu.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE) teise lugemise. Eelnõu tõhustab riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle. Järelevalveasutuste kontrollitavad valdkonnad eristatakse selgemalt. Tõendavate dokumentide väljastamine mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevatele isikutele muudab toodete mahepõllumajandusele viitava märgistamise õiguspärasuse kontrollimise lihtsamaks. See tõstaks mahetoodete usaldusväärsust tarbijate seas ning nõudlust nende järele.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (400 SE) sätestatakse avaliku võimu õigus sõlmida kinnisasja omanikuga kinnisasja võõrandamistehinguid kinnisasja omandamiseks. Eelnõuga tagatakse kinnisasjade omanike võrdne kohtlemine ning ühtlasi võib eelnõus sätestatud tulumaksu tasumise kohustusest vabanemine motiveerida kinnisasja omanikke sõlmima riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega kokkuleppeid, mistõttu kaob vajadus nö formaalselt läbiviidavate sundvõõrandamismenetluste järele.           

Valitsuse algatatud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE). Konventsiooni eesmärk on tugevdada konventsiooniosaliste jõupingutusi, et nii riigisiseste meetmetega kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu ennetada terrorismi ja selle negatiivset mõju inimõigustele.

Valitsuse algatatud konsulaarseaduse eelnõu (378 SE) eesmärk on uuendada konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu, viia vajadustega kooskõlla aukonsuli volitusi ja tegevust käsitlevad sätted, muuta ja täiendada konsulaarametniku ja aukonsuli konsulaartoiminguid ning lisada viisade andmise võimalus esinduslepingute kohaselt.           

Infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Mai Treiali ja Arvo Sarapuu esitatud küsimustele  regionaalpoliitika kohta. Välisminister Urmas Paet vastas Enn Eesmaa esitatud küsimusele välisriikides majandustegevuse koordineerimise kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Maret Merisaare esitatud küsimusele kultuuriministeeriumi halduskorralduse kohta. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside