Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu valitsuse algatatud keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse (16 SE), mis täpsustab konventsiooniosaliste kohustusi seoses üldsuse osalemisega otsuste tegemisel geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta. Tehtud muudatuse kohaselt peab konventsiooniosaline sobival, õigeaegsel ja tõhusal viisil tegema üldsusele kättesaadavaks kokkuvõtte GMO tahtlikuks keskkonda või turuleviimiseks esitatud taotlusest ja asjakohase tegevuse mõju hindamisaruande.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE);

valitsuse algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE).

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), mis langetab üksikisiku tulumaksumäära 2011. aastaks 18%ni ja tõstab tulumaksuvaba miinimumi samaks ajaks 36 tuhande kroonini aastas. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemus: 30 poolt, 52 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE), millega tõstetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi. Eelnõuga muudetakse ka keskkonnatasude seadust, millesse tehtava muudatuse kohaselt ei maksa elektritootjad   enam co2 saastetasusid, et kompenseerida elektriaktsiisi kehtestamisega tekkivat hinnatõusu. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemus: 27 poolt, 50 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

valitsuse algatatud Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (58 SE);

valitsuse algatatud Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja -territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (59 SE);

valitsuse algatatud korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), mis loob nüüdisaegse, ühtse ja õigusriikliku aluse avaliku korra kaitse süsteemile Eestis. Eelnõu kujundab põhjalikult ümber Eesti kehtiva riikliku järelevalve süsteemi ning mõjutab kõiki riigi ja muude isikute avaliku korra kaitset puudutavaid funktsioone. Selle tulemusel peaks seaduse laiema mõjuna Eesti õiguskorrale olema juriidiliselt paremini ja põhiseadusega kooskõlas olev turvalisuse tagamine iga üksikisiku jaoks ning nii ühiskonna kui ka riigi terviklikkuse kaitse;

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (43 SE).

Infotunnis vastas rahandusminister Ivari Padar küsimustele aktsiisi- ja tulumaksureformi ning kohaliku omavalitsuse rahastamise ja maksupoliitika kohta. Minister Urve Palo vastas küsimusele lõimumisprogrammi kohta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas küsimustele maapiirkondade elukeskkonna parandamise kohta.

Istung lõppes kell 18.42.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

 

Tagasiside