Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse (807 SE). Seadusega ratifitseeriti protokoll, mis suurendab ametiajaks 2009–2014 valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvu 736-lt 754-ni kooskõlas poliitilise kokkuleppega üleminekumeetmete kehtestamise kohta, mis saavutati 18. ja 19. juuni 2009. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE) teine lugemine. Seaduseelnõu eesmärgiks on makseraskustes füüsilisele isikule (võlgnikule) tema võlgade ümberkujundamise võimaldamine, et makseraskusi ületada ja vältida pankrotimenetlust. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui tema võlausaldajate õigustatud huve. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sh osaliselt ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded, mille suhtes võib kohaldada kas maksetähtaja pikendamist, ositi täitmise võimaldamist või võlakohustuste vähendamist. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE) teine lugemine. Eelnõuga sätestatakse kalapüügiseaduse muudatused, mis on vajalikud Euroopa Liidu määruse rakendamiseks. Muudatuste eesmärk on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine. Täpsustatakse harrastuslikul kalapüügil kasutavaid püügivahendeid ja harrastusliku kalapüügi kalastuskaardi elektroonilise andmisega seonduvat, kutselise kalapüügivõimaluste vahetuse ja kalalaevastiku registriga seotud nõudeid ning nõudeid elektroonilise püügipäeviku juurutamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (825 SE). Ettepaneku poolt hääletas 45 ja vastu 19 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati väliskomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine. Seaduse täiendamise eesmärk on anda Riigikogule ja Vabariigi Presidendile õigus asutada sihtasutusi. Ehkki üldjuhul on sihtasutustes osalemisega seonduv täitevvõimu asutuste pädevuses, võib erandjuhtudel olla siiski otstarbekas teostada asutajaõigusi ka Riigikogul ja Vabariigi Presidendil. Vabariigi President saaks jätkata ka seni asutatud sihtasutustes asutajaõiguste teostamist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (796 SE). Ettepaneku poolt hääletas 39 ja vastu 25 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside