Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus (732 SE). Nimetatud kokkulepe aitab parandada noorte reisimisvõimalusi ja noortevahetust, kahe riigi koostööd ning haridusasutuste ja ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet ja -eeliseid. Seaduse kohaselt lihtsustavad ja hõlbustavad kokkuleppe pooled haldusmenetlust, mida rakendatakse teise poole noorte kodanike suhtes, kes soovivad siseneda teise riiki ja seal viibida, et täiendada end pärast keskhariduse omandamist, saada töö- või praktikakogemust ning õppida paremini tundma teise riigi keeli, kultuuri ja ühiskonda. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse (773 OE). Otsuse kohaselt nimetati Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Villu Reiljani asemel Riigikogu liige Karel Rüütli. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati kultuurikomisjoni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine. Muudatuste eesmärk on lahendada välisüliõpilaste Eestisse õppima asumise probleemid, mis on tekkinud seoses kõrgharidustaseme õppekavade üleminekuhindamisega ja õppimiseks elamisloa taotlemisel nõutava õppekavade riikliku tunnustatusega. Täiendavalt reguleeritakse õppima asumine riiklikult tunnustamata õppekava alusel ning sellega seoses õppeasutustele esitatavad nõuded. Eelnõus sätestatakse, et kuni 31. detsembrini 2011 (s.o kuni kõrghariduse kvaliteedi hindamise üleminekuperioodi lõppemiseni) võib anda tähtajalise elamisloa õppimiseks välismaalasele; 1) õppimiseks magistriõppes, kui magistriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid kuulub rahvusvaheliselt turundatavate ja riigieelarvest toetatavate magistriõppe õppekavade konkursi tulemuste alusel haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud magistriõppe õppekavade nimekirja või 2) õppimiseks doktoriõppes, kui doktoriõppe õppekava on riiklikult tunnustamata, kuid teadus- ja arendustegevuse valdkond, millesse riiklikult tunnustamata doktoriõppe õppekava kuulub, on ülikoolis positiivselt evalveeritud. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE) teine lugemine. Veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise vajadus on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivi sätete täiendavast ülevõtmisest seoses Euroopa Komisjoni märgukirjaga, milles Komisjon leidis, et veepoliitika raamdirektiiv ei ole Eesti õigusesse nõuetekohaselt üle võetud. Ülevõetavad direktiivid ja vesikonnapõhine lähenemine võimaldavad tõhusamalt korraldada pinna- ja põhjavee seiret ning kaitset. Vesikonnapõhise vee kasutamise ja kaitse regulatsiooni eesmärgiks on kaitsta veekogusid, lähtudes veekogude terviklikkusest ja võttes arvesse veekogusid mõjutavaid kõiki tegureid, tagades seeläbi veemajanduse integreerituse. Niiviisi välditakse Eestis levinud probleemi, kus veekogu (näiteks jõge) reostatakse ühes maakonnas ning teises maakonnas kasutatakse selle veekogu vett joogiveeks. Eelnõu sisaldab ka muid meetmeid pinna- ja põhjavee seisundi parandamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE) teine lugemine. Seaduse eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on säilitada Euroopas biotsiidide turg ja pikendada selleks biotsiididirektiivis ettenähtud üleminekuperioodi 4 aasta võrra, et oleks võimalik täita toimeainete läbivaatamisprogramm. Eelnõuga täpsustatakse ka kehtiva seaduse reguleerimisala, et see oleks kõigile rakendajatele üheselt arusaadav ning täiendatakse riikliku järelevalvet teostavate asutuste järelevalvepädevust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatus puudutab riigi asutatud sihtasutuste laenude võtmise tingimusi. Seadusmuudatuse kohaselt võib riigi asutatud sihtasutus võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE). Ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 36 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE). Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 31 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE). Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 34 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töökohtade loomise seaduse eelnõu (704 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub homme, 9. juunil kell 14 algaval istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside