Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus Riigikogu VIII istungjärgu viimane istung.

Riigikogu võttis 89 poolthäälega vastu Riigikogu riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (880 SE). Seadusega ajakohastatakse riigikaitselisi termineid ning nimetatakse senise sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
 
87 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (835 SE). Seaduse jõustumisel muutuvad õigusselguse printsiibist lähtuvalt täpsemaks ja üheselt mõistetavamaks valla- ja linnasekretäride ametisse nimetamise eelduseks olevad haridusnõuded. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. märtsil.
  
91 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (833 SE). Seadusmuudatustega kaotatakse vastuolud kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega tehtud notari tasu seaduse ja riigilõivuseaduse muudatuste, päästeseaduse, tuleohutuse seaduse ning 1. jaanuaril 2011 jõustuva euro kasutusele võtmise seadusega tehtud notari tasu seaduse ja riigilõivuseaduse muudatuste vahel. Seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.
 
89 poolthäälega võeti vastu maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seadus (840 SE). Seadusmuudatustega nähakse ette anda maa ajutise kasutamise lepingu alusel maad harinud põllumajandustootjale võimalus saada nimetatud haritava maa omanikuks, mida ta on senini õiguslikul alusel kasutanud ja parendanud. Seda juhul, kui ta oli enne maa võõrandamist viimane selle maa õiguslikul alusel kasutaja. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
 
91 poolthäälega võeti vastu valitsuse ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (856 SE) & (209 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on tervishoiutöötajaks õppivate üliõpilaste töötamisvõimaluste reguleerimine ehk üliõpilastele arstina praktiseerimise võimaluse loomine. Teine eesmärk on kehtiva seadusandliku regulatsiooni vastavusse viimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis käsitleb kutsekvalifikatsiooni tunnustamise põhimõtteid.
 
89 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (861 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on seaduse kooskõlla viimine Euroopa Liidu vastava direktiiviga, millega tõstetakse tubakatoodete aktsiisi alammäärasid ja täpsustatakse tubakatoodete definitsioone, et tagada aktsiisi ühesugune kohaldamine. Lisaks direktiivist tulenevatele muudatustele on käesoleva seaduse olulisemad muudatused aktsiisilaopidamise eritingimuste laiendamine veinitootmisele. Samuti täpsustatakse teisest liikmesriigist ja ühendusevälisest riigist reisija toodud kütuse aktsiisivabastuse tingimusi. Seadusega kaasnevad positiivsed mõjud ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtjate tegevusele. Seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.
 
88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud meediateenuste seadus (827 SE). Seadus sätestab audiovisuaalmeedia teenuste ja raadioteenuse ehk meediateenuse osutamise korra, tegevuspõhimõtted ja nõuded meediateenuse osutajatele. Samuti sätestatakse eraõiguslikele isikutele televisiooni- ja raadioteenuse osutamiseks tegevusloa andmise ning tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamise registreerimiskord ja ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötlevale isikule infot andnud isiku ehk informatsiooniallika kaitse põhimõtted. Käesoleva seadusega tunnistatakse kehtetuks ringhäälinguseadus. Seaduse §-d 47 ja 48 jõustuvad 2011. aasta 1. juulil.
 
90 poolthäälega võeti vastu Riigikogu majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (874 SE). Seadusmuudatused täpsustavad liiklusseaduse reguleerimisala, viivistasu aegumise regulatsiooni, alarmsõidukite märgutulede kasutamist, sõiduki valvega hoiukohta teisaldamise ja seal hoidmise tasumäärade kehtestamise aluseid, mootorsõiduki juhi tervisekontrolli tähtpäevaga ja juhtimisõigusega seonduvaid üleminekusätteid. Samuti lükatakse poole aasta võrra edasi nii 1. jaanuarist jõustuma pidanud uue liiklusseaduse kui ka käesolevate seadusmuudatuste jõustumine: nii liiklusseadus kui käesolevad muudatused jõustuvad 2011. aasta 1. juulil. Käesoleva seaduse § 1 punkt 21 ja punkt 25 kehtivad kuni 2013. aasta 18. jaanuarini, punkt 20 jõustub 2013. aasta 19. jaanuaril.
 
53 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (860 SE). Riigihangete efektiivsemaks korraldamiseks tagatakse käesoleva seadusega valdkonna täpsem. Hankekorra kehtestamine loob suurema protseduurilise selguse, hankijate sarnasema tegutsemise, parema kontrollitavuse järelevalvemenetluse korras, järjepidevuse inimeste vahetumisel ning aitab tagada läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõtte rakendamist. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 1 punktid 7, 11-16, 18, 52 ja 70 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril ning § 1 punktid 43 ja 71 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 36 Riigikogu liiget.
 
74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seadus (843 SE). Seadusega luuakse eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks. Samuti muudetakse paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning likvideeritakse seaduses ilmnenud vead.
 
 
Istungi lõpus külastas Riigikogu jõuluvana, kes jagas Riigikogus esindatud erakondadele humoorikaid kingitusi, aga ka tunnustust. Jõuluvana soovis kõigile toredat pühademeeleolu ja õnne uueks aastaks.
 
Vt fotosid jõuluvana külaskäigust: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2010/Riigikogu/Joul2010/
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside