Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse ja kolm otsust:
                       
69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus (817 SE), mis korrastab ohtlike ettevõtete ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevusõigusega seonduvat regulatsiooni. Seaduses tehakse mitmeid menetluslikke muudatusi ja viiakse olemasolev õigus kooskõlla kaasaja õiguspoliitiliste suundadega. Menetluslikud muudatused seisnevad muuhulgas tegevusloa nõude sõnaselges väljendamises.
                       
61 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis“ (849 OE), mis pikendab kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO väljaõppemissiooni (NTM-I – NATO Training Mission in Iraq) koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini 2011.
                       
61 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ (848 OE), mis pikendab alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2011.
                       
55 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ (847 OE), mis pikendab alates 1. jaanuarist 2011 kaitseväe kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (ISAF – International Security Assistance Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2011.
                       
Riigikogu lõpetas 11 eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE) loob eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks. Samuti muudetakse paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning likvideeritakse seaduses ilmnenud vead. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 20 poolt, 48 vastu.
 
Riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE) ajakohastab riigikaitselisi termineid ning nimetab senise sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Tegemist on eelnõu (805 SE) uuesti menetlemisega, kuna viimane ei kogunud lõpphääletusel 24. novembril nõutavat 51 toetushäält.
 
Valitsuse algatatud notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (833 SE) kaotab vastuolud kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega tehtud notari tasu seaduse ja riigilõivuseaduse muudatuste, päästeseaduse, tuleohutuse seaduse ning 1. jaanuaril 2011 jõustuva euro kasutusele võtmise seadusega tehtud notari tasu seaduse ja riigilõivuseaduse muudatuste vahel.
                       
Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE) näeb ette anda maa ajutise kasutamise lepingu alusel maad harinud põllumajandustootjale võimalus saada nimetatud haritava maa omanikuks, mida ta on senini õiguslikul alusel kasutanud ja parendanud. Seda juhul, kui ta oli enne maa võõrandamist viimane selle maa õiguslikul alusel kasutaja.
                       
Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (813 SE) hõlmab endas ettepanekuid eelkõige võlaõigusseaduse sätete muutmiseks, mis reguleerivad tarbija lepingulisi õigusi. Muudatusettepanekud käsitlevad tüüptingimuste, koduukselepingu, sidevahendi abil sõlmitud lepingu, tarbijalemüügilepingu, tarbijatöövõtu ja pakettreisilepingu regulatsiooni ja põhinevad eelkõige Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmisel. Samuti sisaldab eelnõu ettepanekuid tarbijalepingutest taganemise erisuste regulatsiooni muutmiseks ja tarbijalepingute puhul ettemaksu regulatsiooni muutmiseks, millega seoses muudetakse ka tarbijakaitseseadust.
                       
Valitsuse ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE & 209 SE) eesmärk on tervishoiutöötajaks õppivate üliõpilaste töötamisvõimaluste reguleerimine ehk üliõpilastele arstina praktiseerimise võimaluse loomine. Teine eesmärk on kehtiva seadusandliku regulatsiooni vastavusse viimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis käsitleb kutsekvalifikatsiooni tunnustamise põhimõtteid.
                       
Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE) jõustumisel muutuvad õigusselguse printsiibist lähtuvalt täpsemaks ja üheselt mõistetavamaks valla- ja linnasekretäride ametisse nimetamise eelduseks olevad haridusnõuded.
                         
Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE) eesmärk on seaduse kooskõlla viimine EL vastava direktiiviga, millega tõstetakse tubakatoodete aktsiisi alammäärasid ja täpsustatakse tubakatoodete definitsioone, et tagada aktsiisi ühesugune kohaldamine. Lisaks direktiivist tulenevatele muudatustele on eelnõu olulisemad muudatused aktsiisilaopidamise eritingimuste laiendamine veinitootmisele, sest kääritatud jook ja vein on samaväärsed tooted, mida peab kohtlema ühtemoodi. Samuti täpsustatakse teisest liikmesriigist ja ühendusevälisest riigist reisija toodud kütuse aktsiisivabastuse tingimusi. Eelnõuga kaasnevad positiivsed mõjud ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtjate tegevusele.
                       
Valitsuse algatatud meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE) sätestab audiovisuaalmeedia teenuste ja raadioteenuse ehk meediateenuse osutamise korra, tegevuspõhimõtted ja nõuded meediateenuse osutajatele. Samuti eraõiguslikele isikutele televisiooni- ja raadioteenuse osutamiseks tegevusloa andmise ning tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamise registreerimiskorra ja ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötlevale isikule infot andnud isiku ehk informatsiooniallika kaitse põhimõtted.
                         
Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE) täpsustab liiklusseaduse reguleerimisala, viivistasu aegumise regulatsiooni, alarmsõidukite märgutulede kasutamist, sõiduki valvega hoiukohta teisaldamise ja seal hoidmise tasumäärade kehtestamise aluseid, mootorsõiduki juhi tervisekontrolli tähtpäevaga ja juhtimisõigusega seonduvaid üleminekusätteid. Majanduskomisjoni ettepanekul lükatakse poole aasta võrra edasi nii 1. jaanuarist kehtestuma pidanud uue liiklusseaduse kui ka selle seaduse täiendamise seaduse jõustumine. Mõlemad seadused jõustuksid majanduskomisjoni ettepaneku kohaselt 1. juulist 2011.
                       
Valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE) tagab valdkonna täpsema reguleerituse, et korraldada riigihankeid efektiivsemalt. Hankekorra kehtestamine loob suurema protseduurilise selguse, hankijate sarnasema tegutsemise, parema kontrollitavuse järelevalvemenetluse korras, järjepidevuse inimeste vahetumisel ning aitab tagada läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõtte rakendamist. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 21 poolt, 41 vastu.
 
Riigikogu lõpetas kümne eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE) lihtsustab elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmist ja väldib rahvastikuregistrisse kogutavate andmete dubleerivat kogumist teistesse andmekogudesse. Eelnõu loob füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigustatud huvi korral andmete väljastamiseks põhiseadusele vastavad õiguslikud alused.
                       
Valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE) lahendab kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleemid ning tagab Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta sõlmitud kokkuleppe täitmise.
                       
Valitsuse algatatud toiduseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (883 SE) on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi. Kuna lõhna- ja maitseainete nõuded on edaspidi sätestatud EL uues määruses, mille rakendamise tähtpäev on 20. jaanuar 2011, siis tuleb EL määruse dubleerimise vältimiseks teha asjakohased parandused toiduseaduse §-s 17.
                       
Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE) eesmärk on lisada hädaolukorra seadusesse elutähtsa teenusena katkematu side korraldamine ning sisustada “katkematu side“ mõiste. Eelnõu täpsustab julgeolekuasutuste seaduses sisalduvat “eriside“ mõistet. Samuti nähakse ette katkematu sidega seotud teabe salastamise alused.
                       
Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE) toob nii kohustusliku kui täiendava kogumispensioniga liitunute jaoks kaasa mitmeid lihtsustusi. Vähendatakse kohustusliku kogumispensioni avalduste erinevaid vorme ning suurendatakse võimalusi turul toimuvale paindlikult reageerimiseks. Kohustuslike pensionifondide osas muutuvad konservatiivsete pensionifondide investeerimispiirangud rangemaks, mis peaks eelduslikult tagama selle, et edaspidi oleksid konservatiivsesse pensionifondi investeeritud pensionivarad ka finantsturgude languse faasis paremini kaitstud. Täiendava kogumispensioni osas hakatakse vabatahtliku pensionifondiga liitujaid pensionifondivalitsejate ja kontohaldurite poolt n-ö testima. Enne vabatahtliku pensionifondi osakute pakkumist tuleb hinnata, kas see pensionifond on kliendi jaoks sobiv, võttes arvesse kliendi investeerimise eesmärke ja riskitaluvust.
                       
Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (881 SE) parandatakse oluliselt tarbijakaitset. Eelnõu tuleneb EL uuest direktiivist, mis laiendab oluliselt puhkusega seotud lepingute ringi. Sellele hakkab tulevikus kohalduma võlaõigusseaduse 20. peatükk. Eelnõus sisalduvatest peamistest tarbijakaitset parandavatest meetmetest on põhjalikumad lepingueelse ja lepingulise teavitamise regulatsioon, täienenud keelenõuded lepingutele, pikenenud taganemistähtajad ning tagamiseõiguse kasutamist hõlbustav tüüpvorm, tarbija lugemine automaatselt taganenuks seotud lepingutest ja tarbijakrediidilepingust põhilepingust tagamine korral. Eelnõu laiendab keeldu nõuda ja vastu võtta tarbijalt mis tahes makseid enne taganemistähtaja lõppu.
                       
Valitsuse algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE) täpsustab seaduses ravimite käitlemise tegevuslubade registri eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust tagamaks ravimite käitlemise tegevuslubade registri uute infotehnoloogiliste lahenduste legaalne kasutuselevõtt ja rakendamine.
                       
Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE) eesmärgiks on parandada ainevahetushaiguste ravi kättesaadavust, laiendades Eesti Haigekassa poolt võimalike kompenseeritavate ravimite ringi meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoitudega.
                       
Valitsuse algatatud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE). Protokolli eesmärgiks on kindlustusmäärade ajakohastamine, kuna konventsioonis sätestatud määrad, mis kehtestati 1976. aastal, ei taga enam piisavat kaitset kannatanud poolele konventsioonis sätestatud nõuete puhul, mille esinemisel on kahju piiramine võimalik.
                       
Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga (855 SE) võetakse Eesti õigusruumi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavad direktiivid, millega muudetakse direktiive elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta, elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta, universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste puhul ning milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, samuti määrust tarbijakaitsealase koostöö kohta.
 
Riigikogus langes menetlusest välja neli eelnõu:
 
Riigikogus jäi vastu võtmata valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustik (755 SE). Hääletus: 48 poolt, kuid vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 saadiku toetus. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul ei võetud vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (875 OE). Hääletus: 31 poolt, 46 vastu.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul hääletati menetlusest välja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE). Hääletus: 45 poolt, 22 vastu.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul hääletati menetlusest välja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (845 SE). Hääletus: 48 poolt, 23 vastu.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mark Soosaare esitatud küsimusele looduse stiihia korral riigi ja kodanike koostöö kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Rein Ratase esitatud küsimusele keskkonna järelevalve ja Mart Jüssi esitatud küsimusele keskkonnahariduse kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Toivo Tootseni esitatud küsimusele kaitseväe varustuse kohta.
 
Istung lõppes kell 19.44.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside