Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teisel lugemisel võeti 70 poolthäälega vastu valitsuse esitatud otsusEesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (1052 OE). Otsuse kohaselt pikendatakse 2007. aasta 1. jaanuarist Eesti kaitseväeüksuste isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast kasutamise tähtaega julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis kuni ühe aasta võrra. Otsuse vastu hääletas 3 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esitatud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse (1041 OE). Otsuse kohaselt nimetati ülalmainitud erikomisjoni asendusliikme Koit Prantsu asemele Jüri Saar. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Lõpetati valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE) teine lugemine. Seaduseelnõu eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiril ja tagada tõhus siseturvalisus. Seadus kohustaks lennuettevõtjaid esitama andmed väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ja Eestist väljapoole Euroopa Liitu veetavate reisijate kohta. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele ning eeldatavalt pannakse lõpphääletusele neljapäeval 21. detsembril.

Lõpetati valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE) teine lugemine. Kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) muudatuste üldiseks eesmärgiks on ühtlustada kaitseväeteenistuse nõudeid NATOs kehtivate nõuetega ja lahendada KVTSi rakendamisel ilmnenud probleemid. Eelnõuga muudetakse KVTSis sätestatud kutsealuste ajateenistusse kutsumise ja ajapikenduse taotluse esitamise korda, täpsustatakse ettekirjutuse tegemise õigust, kutsealuste ja reservväelaste vastutusele võtmist ja väärtegude osa. KVTSis sätestatakse riigi poolt tasutud koolituskulude hüvitamise kohustus kaitseväeteenistusest lahkumisel või pärast õpingute lõpetamist tegevteenistusse astumisest keeldumisel. Teisel lugemise hääletati sisse muudatusettepanekud, mis muudavad ka tulumaksuseadust ja välismaalaste seadust. Selle tulemusena muutus ka seaduse eelnõu pealkiri, mis edaspidi on kaitseväeteenistuse seaduse, tulumaksuseaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele ning on kavas panna lõpphääletusele neljapäeval, 21. detsembril.

Lõpetati Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud maavahetustehingute uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (1058 OE) esimene lugemine. Põhiseaduskomisjon kui juhtivkomisjon tegi ettepaneku esimest lugemist mitte lõpetada, mille vastu hääletas 30 ja poolt 27 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega jäi eelnõu menetlusse ja suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1022 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 37 ja vastu 14 Riigikogu liiget. Erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Istungi stenogrammi leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside