Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu otsustas 46 häälega (40 erapooletut) muuta Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadust (317 UA). Põhiseaduskomisjon pani ette võtta seadus taas menetlusse ja seda muuta. Komisjon toetas seisukohta, et kõnealuses seaduses sisalduvat kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi ja kohalike omavalitsuste korraldust puudutavat  osa tuleks menetleda eraldi eelnõuna. Seaduse muutmata kujul vastuvõtmise poolt ei hääletanud Riigikogus keegi.

 

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja otsuse: 

57 poolthäälega (30 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (402 SE), mis muudab Eesti riigi valmisoleku finantskriisidega võitlemiseks senisest tõhusamaks. Seadus suurendab hoiustajate ja muude võlausaldajate, krediidiasutuste ja kogu Eesti finantssüsteemi kindlust, et riik on valmis vajaduse korral tõhusalt tagama finantsstabiilsust. Seadus lihtsustab raskustes olevale krediidiasutusele garantii andmist ja annab Riigikogule õiguse menetleda riigigarantii või laenu andmist raskustes olevale krediidiasutusele kiirendatud korras ühel lugemisel ja esimesel võimalusel vastavalt Riigikogu juhatuse või esimehe ettepanekule. Seadus sätestab, et stabiliseerimisreservi vahendeid võib kasutada ka finantskriiside ennetamiseks või lahendamiseks.           

84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (360 SE), mis viib praegu maksukorralduse seaduses sätestatud maksualase väärteo aegumise regulatsiooni karistusseadustikku ja tõhustab terrorismi rahastamise vastu võitlemisega seonduva karistusõigusliku regulatsiooni vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. Seadus näeb ette lisaks juba kriminaliseeritud terrorikuriteo või terroristliku organisatsiooni rahastamisele või toetamisele karistusõigusliku vastutuse ka sellise isiku rahastamise või toetamise eest, kelle tegevus on suunatud terrorikuriteo toimepanemisele.

71 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seadus (373 SE). Tegevjuhtkonna deklaratsiooni puudutavate sätete kehtetuks tunnistamise tulemusel väheneb raamatupidamiskohustuslaste halduskoormus. Ühingujuhtimise aruande koostamise kohustuste rakendamise tulemusel suureneb nende äriühingute halduskoormus, kelle hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberturule. Ühingujuhtimissüsteemide avalikustamine ühingujuhtimise aruandes tugevdab äriühingute usaldusväärsust andes investoritele, finantseerimisasutustele ja avalikkusele võimaluse saada vajalikku informatsiooni ettevõtte juhtimissüsteemide kohta, mis on oluline investeeringute ja finantseerimisotsuste langetamiseks. Samuti aitab ühingujuhtimise süsteemide avalikustamine tõhustada äriühingute sisekontrolli tööd. Usaldusväärne ühingujuhtimissüsteemide rakendamine soodustab tõhusat ressursijaotust, mõjub positiivselt majanduskasvule ning soodustab majandusstabiilsust, kuna usaldusväärne juhtimissüsteem vähendab majanduskeskkonna ebastabiilsuse riske.           

64 poolthäälega (1 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud planeerimisseaduse muutmise seadus (345 SE), mis kohustab kohalikku omavalitsust paigaldada kuu aja jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist detailplaneeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vähemalt kuuks ajaks. Informatsioonitahvel või -teatis peab sisaldama olulisemaid andmeid detailplaneeringu kohta.

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus (425 SE), mis kõrvaldab maksustamisõiguse jagamise tõttu tekkinud olukorra, et Eesti residentide kunstnike ja sportlastena Hollandist teenitud tulu ei maksustata ei tuluallikariigis (Hollandis) ega ka residendiriigis (Eestis). Kunstnike ja sportlaste tulu topeltmaksustamise vältimiseks kasutatud vabastusmeetodi väljavahetamise vajadus krediidimeetodi vastu tuleneb Hollandi seaduse muudatusest: 2008. aasta algusest ei maksustata Hollandis mitteresidentidest kunstnike ja sportlaste tulu ning vabastusmeetodi kasutamise jätkamisel jääks Eesti ilma residentide kunstnike ja sportlastena Hollandis teenitud ja seal maksustamata tulu maksustamise õigusest.

35 poolthäälega (3 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine (435 OE), millega nimetatakse Rain Rosimannuse asemel nõukogu liikmeks Riigikogu liige Tõnis Kõiv.           

Riigikogu lõpetas
 

valitsuse algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE) teise lugemise..          

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE);           

Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE);

           

Valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE);           

Valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Infotunnis vastas regionaalminister Siim Valmar Kiisler Karel Rüütli esitatud küsimusele haldusreformi kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Toomas Vareki esitatud küsimusele majandusliku olukorra ja Mai Treiali esitatud küsimusele tööturu kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Maret Merisaare esitatud küsimusele avaliku teenistuse seaduse kohta.

Istungi stenogramm on internetis siin:

Riigikogu pressitalitus


 

Tagasiside