Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 51 poolthäälega vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse (585 SE). Seadusega tõstetakse alkoholi, tubakatoodete, kütuse ja elektri aktsiisimäärasid. Alkoholi aktsiisimäär tõuseb 2010. aasta 1. jaanuarist 10 %. Selle kohaselt tõuseb pooleliitrise ja 40 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega viina hind 80 kroonilt ligikaudu 85 kroonile, mis teeb kallinemiseks 6 %. Pooleliitrise ja 5 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega õlle hind tõuseb 12 kroonilt 12,24 kroonile, mis teeb kallinemiseks 2 % ning veini (0,7 liitrit) hind tõuseb 80 kroonilt 80,87 kroonile, mis teeb kallinemiseks 1 %.

Erimärgistusega vedelkütuse liitri hind tõuseb 2010. aasta 1. jaanuarist 8,2 % võrra ning bensiiniliitri hind ca 3 % ja diiselkütuse liitri hind ca 2,9 %. Elektrienergia hind tõuseb alates 2010. aasta 1. märtsist kodutarbijale ca 1,6 % võrra ning keskmise tarbimismahuga vabatarbijale ca 2,7 % võrra. Tubakatoodete aktsiisimäär tõuseb 20 % alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Seaduse vastu hääletas 33 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.
 
82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus (519 SE). Seaduse eesmärk on viia seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused tulenevalt politsei ja piirivalve seadusest. Seadusega tagatakse eriseaduste ning politsei ja piirivalve seaduse terminoloogia ühetaolisus. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 48 punktid 1, 2, 4 ja 7 ning § 56¹ jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, seaduse § 78 punkt 6 jõustub üldises korras. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
51 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (611 SE). Seadusega tehakse muudatused riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. aasta riigieelarve maht sellega seoses ei muutu. Seaduse vastu hääletas 26 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.
 
82 poolthäälega võeti vastu valitsuse, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seadus (586 SE) ja (553 SE). Käesoleva seadusega fikseeritakse tulumaksumäär 2009. aastal kehtivale 21%-le, ning maksuvaba tulu määr 27 000 kroonile. Dividendi saaja võib tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt moodustab 21/79 residendist äriühingult saadud dividendist. Muudatused on vajalikud riigieelarve laekumiste parandamiseks. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (589 SE). Käesoleva seaduse eesmärk on viia seaduse regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste standarditega ning tagada rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni tegevuse suurem õiguskindlus. Seadus jõustub üldises korras, §3 punktid 2 ja 6 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril ning § 3 punktid 3 ja 7 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
44 poolthäälega võeti vastu keskkonnakomisjoni esitatud keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsus (628 OE). Otsuse kohaselt nimetati vastava sihtasutuse nõukogu liikmeks Kalvi Kõva asemel Riigikogu liige Toomas Trapido. Otsuse vastu hääletas 22 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.
 
Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on muuta vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise tähtaega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside