Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust:

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus (465 SE). Seaduse eesmärk on anda sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna ametnikele ja Tervise Arendamise Instituudi tervisestatistika osakonna tervisestatistikat tegevatele töötajatele seadusest tulenev õigus kasutada vastavas andmebaasis olevaid andmeid tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete, analüüside ning tervisestatistika tegemiseks.

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE). Seadusega muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega.

83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse (470 SE). Seadus tasakaalustab kehtivat vanemahüvitise ümberarvutamise valemit, mis on ebaühtlane ning võib anda tulemuse, kus hüvitise saaja kogusissetulek töötasu saamisel väheneb. Seadusega muudetakse hüvitise vähendamise valemit ühtlasemaks, enamikul juhtudel inimesele soodsamaks. Seadusega kaotatakse töötasu ülempiir, mille saamisest alates vanemahüvitist ei maksta. Vanemahüvitise saajale säilib alati vähemalt hüvitise määra suurune vanemahüvitis. Regulatsioon muutub rohkem töötamist soodustavaks.

85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seadus (467 SE) Seadus ajakohastab ja täpsustab nõudeid veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse ja paisu kohta. Nähakse ette anda keskkonnaministrile õigus kehtestada miinimumvoolu hulga määramise metoodika. Seaduse kohaselt saab Keskkonnaamet õiguse nõuda kalade läbipääsu tagamist nendel veekogudel, mis pole võetud lõheliste veekogude kinnitatud nimistusse. Keskkonnakomisjon pidas vajalikuks muuta veeseaduses sisalduvat üleminekusätet selliselt, et enne 1. jaanuari 2010 avalikku veekogusse rajatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste puhul saab hoonestusluba taotleda senise tähtaja 31. detsembri 2013 asemel hiljemalt kuni 31. detsembrini 2016. Seadus tagab veekogude tõhusama kaitse. Seadus vähendab vee paisutamiseks erikasutusloa taotlemise ja menetlemisega kaasnevat halduskoormust. Muudatused soodustavad suuremahulisi investeeringuid, mille eelduseks on pikaajaline vee erikasutusõigus. Seoses sellega muudetakse vee erikasutusload tähtajatuks. Seadus viib põhjaveealased sätted kooskõlla EL veepoliitika raamdirektiiviga ning põhjaveedirektiiviga.

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (209 & 469 SE). See viib Eesti seadused kooskõlla laste seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist käsitleva EL-i vastava direktiiviga. Sellega kehtestatakse konkreetsed kaitsemeetmed seksuaalselt väärkoheldud laste jaoks ning reguleeritakse lastepornovastast võitlust. Lisaks käsitleb direktiiv seksuaalkuriteo ohvriks langenud lapse kohtlemist, väärkohtlemisest teatamist, õiguskaitsevahenditele juurdepääsu tagamist ning lapsohvritele lühi- ja pikaajalise abi andmist. Ühtlasi kehtestab direktiiv miinimumnõuded laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele ja karistustele.

11. novembri istungil otsustas õiguskomisjon ühendada eelnõud (209 SE) ja (469 SE), ühendamisega nõustusid mõlema eelnõu algatajad. Eelnõude ühendamise põhjuseks on, et mõlemad eelnõud soovivad sõnaselgelt kriminaliseerida alaealiselt seksi ostmise.

Riigikogu võttis vastu otsuse:

58 poolthäälega (1 erapooletu) kiideti heaks Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ (511 OE).

Riigikogu otsustas pikendada VEB fondi komisjoni tegevuse tähtaega kuni 7. aprillini 2014.

Täiendav päevakorrapunkt:

Riigikogu arutas täna täiendava päevakorrapunktina 40 Riigikogu liikme poolt algatatud umbusaldusavaldust kultuuriminister Rein Langile.

Umbusaldamine ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 38 poolt. Vajalik oli 51 saadiku toetus.

Istungi stenogramm

Tagasiside