Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 85 poolthäälega vastu valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (366 SE). Seadusmuudatuste peamine eesmärk on kohaldada välisteenistuse seadust nendele avalikus teenistuses olevatele isikutele, kellega sõlmitakse 1. aprillil jõustuva uue avaliku teenistuse seaduse järgi tööleping. Samas säilitatakse kehtiv välisteenistuse süsteem, mis kehtestab ühtsed roteerimise põhimõtted nii diplomaatidele kui ka haldusteenistujatele. Muudatuste jõustumisel kohaldub välisesinduses mittediplomaatilisel teenistuskohal töölepingu alusel või ametnikuna töötavale haldusteenistujale välisteenistuse regulatsioon. Täies mahus töölepingu seaduse kohaldamine välisesinduses töötavatele haldusteenistujatele ei ole otstarbekas, kuna sellisel juhul rakenduksid välisesinduses töötavatele diplomaatidele ja haldusteenistujatele erinevad regulatsioonid, mis ei soodusta ühtset välisteenistust. Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine. Seadusmuudatuste eesmärgiks on reguleerida majandus- ja kutsetegevuses tehtavaid tehinguid ehk ettevõtjatevahelisi ning riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalikes huvides tegutseva isiku ja ettevõtja vahelisi tehinguid, eesmärgiga vältida hilinenud maksmist ja parandada üldist maksedistsipliini. Eelnõuga sätestatakse majandus- ja kutsetegevuses tehtavatele tehingutele maksimaalsed maksetähtajad, millest kõrvalekaldumine on lubatud vaid piiratud juhtudel. Nii ei või maksetähtajad ettevõtjatevahelistes tehingutes üldjuhul ületada 60 päeva. Samuti sätestatakse majandus- ja kutsetegevuses tehtavatele tehingutele maksimaalsed kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmise ja ülevaatamise tähtajad (maksimaalselt 30 päeva), milles võib kokku leppida juhul, kui maksetähtaeg hakkab kulgema pärast kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmist või ülevaatamist. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on dekriminaliseerida juhtumid, kus isik vabatahtlikult loovutab ebaseaduslikus valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle olulise osa, laskemoona või lõhkeaine. Ohtlike esemete vabatahtlik loovutamine aitab üldist turvalisust ohustavaid esemeid käibest eemaldada ja suurendada seeläbi ühiskondlikku turvalisust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (357 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 37 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside