Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 52 poolthäälega vastu valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse (726 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on täiendada Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikute müümise ja rohelise investeerimisskeemi rakendamise õiguslikku regulatsiooni. Muudatustega täpsustatakse heitkogustega kauplemise riigisisest korraldust rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamisel ja elluviimisel. Samuti defineeritakse rohelise investeerimisskeemi mõiste. Muudatused aitavad tagada Eesti seadusandlike aktide ja rakendusskeemide läbipaistvust ja arusaadavust. Lisaks tagatakse heitkogustega kauplemistehingute professionaalne ettevalmistamine ja saadavate vahendite parem kasutamine. Seaduse vastu hääletas 36 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Muudatuste kohaselt peab erakonna juhatus erakonna liikmete nimekirja kohtu registriosakonna juures. Muudatusi erakonna liikmete nimekirjas teeb erakonna juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isik. Juhul, kui erakonna liige on korraga enam kui ühe erakonna liikmete nimekirjas, arvestab kohtu registriosakond isiku sellesse erakonda, mille liikmeks astumise aeg on hilisem. Kohtu registriosakond avalikustab erakondade liikmete nimekirjad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri veebipäringusüsteemis. Muudatused avalikustatakse viivitamatult. Ühtlasi muudetakse ka Euroopa Parlamendi valimise seadust, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust ning Riigikogu valimise seadust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) teine lugemine. Muudatuste eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lühendatakse ka asendusteenistuse kestust ja võrdsustatakse see ajateenistuse kestusega. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE) esimene lugemine. Muudatuste eesmärk on lubada enne 1946. aastat toodetud tääknoad külmrelvadena piiramata tsiviilkäibesse. Tääknoad on tsiviilkäibes lubatud nii Euroopa Liidu riikides, kui enamikes maailma riikides. Algataja sõnul ei ole tääknuga põhimõtteliselt ohtlikum kui vabalt tsiviilkäibes olevad jahi, puss- või kööginoad. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside