Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse (415 SE). Seaduse eesmärk on tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 764/2008 rakendumine Eesti õiguses. Nimetatud määrus käsitleb vastastikuse tunnustamise põhimõtet kaupade vaba liikumise osas ja sätestab protseduurireeglid selles osas takistuste tegemiseks. EÜ asutamislepingust tulenevalt ei saa sihtliikmesriigid oma territooriumil keelata selliste toodete müüki, mida seaduslikult turustatakse teises liikmesriigis ja mis ei kuulu ühtlustamisele ühenduse tasandil, välja arvatud siis, kui sihtliikmesriigi kehtestatavad tehnilised piirangud on õigustatud EÜ asutamislepingu artiklis 30 kirjeldatud alustel või põhinevad üldiste avalike huvidega seotud kaalukatel nõuetel, mida on tunnustatud Euroopa Ühenduste Kohtu kohtupraktikas. Seadus jõustub 2009. aasta 13. mail. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 36 ja vastu 16 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 2. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside