Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 84 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse (131 SE). Seadusmuudatused on seotud arst-residentidega seonduvate kulutuste üleviimisega haridus- ja teadusministeeriumi eelarvest sotsiaalministeeriumi eelarvesse. Residentuur ei ole rahvusvahelises hariduskulutuste võrdluses käsitletav kõrgharidussüsteemi osana, kuna arst-residendid ei ole üliõpilased ja nende formaalne hariduslik kvalifikatsioon pärast residentuuri lõpetamist ei tõuse. Käesolev seadus muudab palgakujundamise mehhanismi paremaks, tagades palgapoliitika ja –kokkulepete ning eelarve planeerimise ja residentuuritellimuse ühtsuse. Muudatuste rakendumisel kaasneb samuti vastavate ministeeriumide valitsemisala ülesannete korrastamine ning tööaja efektiivsem kasutamine.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2008. aastal, § 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2009. aastal. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seadus. (62 SE) Seadusmuudatustega täpsustatakse elektroonilise side seaduse kolme mõistet, viiakse Eesti õigus täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega märkimisväärse turujõuga ettevõtjale kehtestatavate kohustuste osas, täpsustatakse ning täiendatakse juurdepääsu ja sidumisega ning liinirajatistega seotud regulatsiooni. Samuti sätestatakse korrektne õiguslik regulatsioon sageduslubade kooskõlastamiseks tervisekaitseinspektsiooniga ning reguleeritakse sagedus- ja numbrilubade menetlemine majandustegevuse registris, aga ka teatud konfidentsiaalsuse nõudeid ja termineid puudutavaid sätteid. Reguleeritakse sideameti koostöö statistikaametiga, täpsustatakse numbri liikuvusega seotud norme, lisatakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse kehtestamiseks, tunnistatakse kehtetuks kaks volitusnormi ning sätestatakse viis uut väärteokoosseisu. Rahvatervise seaduse § 12 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

Käesoleva seaduse §-d 24, 25, 27 ja § 35 ning § 36 punkt 2 ja §-s 23 sätestatud § 1111, välja arvatud selle lõige 3, jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril; §-d 15, 32 ja 40 ning § 5 punktid 1 ja 2, § 6 punktid 1 ja 2 ja § 36 punktid 1 ja 3 jõustuvad 2008. aasta 1. juunil; §-s 23 sätestatud § 111¹ lõige 3 jõustub 2009. aasta 15. märtsil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus (91 SE). Seadusmuudatused täpsustavad teehoiu, teetööde, samuti kohalike teede mõistet. Täpsustatakse teetööde omanikujärelevalvet ja riiklikku ehitusjärelevalvet teostavate ettevõtjate kohustusi ning teetööde ehituslubade väljaandmise nõudeid. Seadusega muudetakse ka teeseaduse ja raudteeseaduse raudteeületuskohtade hoiutöid täpsustavaid sätteid.

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside