Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 68 poolthäälega vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (317 UA). Seadusmuudatuste eesmärk on järgida Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Seaduse kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

63 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus (533 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on kõrgharidust ja teadust puudutavate seaduste kooskõlla viimine k.a juulis jõustunud uue töölepingu seadusega ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse kooskõlla viimine „Ühenduse raamistikuga teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta”. Lisaks lahendatakse kõrghariduse ja teaduse valdkonna õigusaktide rakendamisel ilmnenud probleemid. Üleminekuhindamist puudutava muudatuse tulemusena on tagatud üliõpilaste õigused – õigus saada haridust tõendavat dokumenti ning õigus saada riiklikult tunnustatud lõpudokumenti. Teadustöötajate valimisel on edaspidi võimalik arvestada ka teadus- ja arendusasutuse väliselt toimunud kõrgetasemelisi teadustöötajate konkursse. Rakenduskõrgkooli seaduse muudatuse kohaselt on võimalus prorektoritega sõlmida tähtajalisi töölepinguid kooskõlas nende töö iseloomuga. Eraülikoolid saavad võimaluse tegutseda teadus- ja arendusasutustena. Teaduskollektsioonide rahastamiseks ühtsete aluste kehtestamine võimaldab teaduskollektsioone finantseerida kõigile haldajatele võrdsetel tingimustel. Riigiabi raamistiku nõuete sätestamine aitab edaspidi vältida vaidlusi riigiabi saavate isikute või asutustega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
58 poolthäälega võeti vastu kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus (534 SE). Seadusmuudatuste kohaselt luuakse kutseõppeasutuses võimalused ühtsete aluste kehtestamiseks varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel. Sellega tagatakse paremad tingimused elukestvaks õppeks, kuna edaspidi võetakse arvesse ka mitteformaalne ja informaalne õpe. Samuti tekib võimalus kutseõppe liikide ja õppekavade sidumiseks kutseseaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistikuga. Lisaks kõrvaldatakse seadustest puudused, mis on seotud riiklike õppekavade kehtestamise ja kutseõppeasutustes õppetoetuste erifondi moodustamisega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
58 poolthäälega võeti vastu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsus (574 OE). Muudatuse kohaselt arvati delegatsiooni koosseisust välja endine delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning nimetati delegatsiooni uueks juhiks Riigikogu liige Mati Raidma. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
24. september 2009
Riigikogu pressitalitus
Margit Liivoja
pressisekretär, tel 631 6353
Tagasiside