Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:                                         

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (665 SE), mis harmoneerib Euroopa Liidu õiguskaitsemeetmete direktiivi, korraldab ümber riigihangete järelevalve ja nõustamise üksuste funktsioonid, täpsustab kehtiva seaduse sätteid, muudab regulatsiooni selgemaks ja lahendab seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid.
 
68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus (698 SE), millega laiendatakse teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelasele riigi poolt makstava ühekordse hüvitise saajate ringi. Hüvitise saajate ringi laiendamine võimaldab hüvitise saajate ringi kaasata ka isikuid, kes ei kuulu kaitseväelase perekonda või ülapidamisele perekonnaseaduse mõistes. Seaduse kohaselt makstakse edaspidi kuni pool makstava hüvitise summast hukkunud kaitseväelase poolt eelnevalt määratud isikule või isikutele ja teine pool hukkunud kaitseväelase lastele, vanematele, lesele ning perekonnaseaduse alusel hukkunu ülalpidamisel olnud teistele isikutele.
 
Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE) reguleerib ühinguõigust, et Eesti saaks kindlaksmääratud kuupäeval eurole üle minna.
           
Valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE) näeb ette ülemineku Riigi Teataja väljaandmisele vaid elektroonilises vormis ja sätestab kõigi kohaliku omavalitsuse üksuste määruste ja nende terviktekstide avaldamise Riigi Teatajas.
 
Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 83¹ muutmise seaduse eelnõu (706 SE) eesmärk on vältida olukorda, kus maavanema ametiajal tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistetud isik on saanud riigilt hüvitist teenistussuhte tähtaegsel lõppemisel, kuna nimetatud sündmuse saabumisel oli kriminaalmenetlus veel pooleli.                 
 
Valitsuse algatatud euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE) viib Eesti õigusraamistiku kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et Eestil oleks võimalik eeldatavalt alates 1. jaanuarist 2011 võtta kasutusele ühisraha euro. Eelnõu reguleerib Eesti krooni eurodeks vahetamist ja krooni käibelt kõrvaldamist, euro ja krooni paralleelkäivet ning sätestab Eesti kroonilt eurole üleminekuks vajalikud muudatused seadustes.               
 
Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE) tagab Eesti valmisoleku eurole üleminekuks. Eelnõu muudab kõik Eestis võetavad riigilõivude määrad ümber eurovääringusse.
 
Valitsuse algatatud päästeseaduse eelnõu (514 SE) reguleerib päästeasutuste ülesandeid ja korraldust ning päästetegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate abipäästjate, kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja õigusi ja kohustusi. Eraldi peatükis on käsitletud meetmeid, millega muudetakse täpsemaks isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramine päästeasutuse ülesannete täitmisel ja isikute ohutuse tagamisel.
 
Valitsuse algatatud tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE) reguleerib füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel. Samuti reguleerib riikliku järelevalve teostamist.
                       
Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE) loob rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks asjakohase ning praktikas tõhusalt toimiva regulatsiooni. Eelnõu tagab rahvusvaheliste sanktsioonide viivitusteta ja korrektse rakendamise Eestis.           
 
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) täpsustab aktsiaoptsioonide maksustamise korda ja tagab Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide ja Eesti residentide võrdse kohtlemise maksustamisel.
           
Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE) tagab turule lastud toodete ohutuse ja nõuetele vastavuse ning kaupade vaba liikumise. Tegemist on üldseadusega, mis sätestab toote ohutuse tagamise nõuded, toote nõuetele vastavuse tõendamise, standardimise, akrediteerimise ja turujärelevalve korraldamise alused niivõrd, kuivõrd need ei ole kehtestatud muu seadusega.
 
Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE) teeb vajalikud muudatused lähtuvalt toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud põhimõtetest.
 
Valitsuse algatatud kaugkütteseaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (716 SE) täpsustab ja ajakohastab regulatsiooni soojusvarustuse katkestamise õiguse normi osas. Eelnõu kohaselt ei saa soojusettevõtja õigust soojusvarustuse katkestamiseks kasutada talveperioodil enne, kui võlakohustuse täitmise teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja selle aja jooksul ei ole võlgnevust kui soojusvarustuse võimaliku katkestamise aluseks olevat asjaolu likvideeritud.
           
Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi neli eelnõu:
 
Õiguskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE). Hääletus: 49 poolt, 7 vastu.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE). Hääletus: 44 poolt, 35 vastu.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE). Hääletus: 48 poolt, 29 vastu.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (690 SE). Hääletus: 45 poolt, 26 vastu.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mark Soosaare esitatud küsimusele keskkonnajulgeoleku kohta. Välisminister Urmas Paet vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele Eesti kodakondsusega laste õiguste tagamisest välismaal. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Nikolai Põdramägi esitatud küsimusele kaitseministeeriumi rahaga ümberkäimisest. Infotunnis käsitleti veel kunstiprojektide rahastamist, pensionide maksmist, euroraha tugevust, töötukassa vahendite laekumist, Eesti-Vene ettevõtluse- ja majandusalast koostööd, NATO-Vene koostööd, Afganistani missiooni ning suhtumist Birmaga seotud probleemidesse.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside