Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mälestas istungi algul leinaseisakuga juuniküüditamise ohvreid. 

Riigikogu võttis vastu viis seadust: 

83 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (202 SE), mis korrastab kohtuekspertiisivaldkonnaga seotud regulatsiooni. Seadusega pannakse alus kohtuekspertiisi infosüsteemi loomiseks ning viiakse riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri regulatsioon kooskõlla kehtiva Eesti õigusega, samuti arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja nõudeid. Uuendatakse ja ajakohastatakse ekspertiiside hinnakirja. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonda puudutavate muudatustega korrastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisi rakendamine tsiviilkohtumenetluses ja seadusandlus viiakse kooskõlla teadusliku ja rakendusliku praktikaga.                                  

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (232 SE), mis viib seaduse vastavusse EL määrusega osoonikihti kahandavate ainete kohta, samuti lahendatakse seaduse senise redaktsiooni rakendamisel ilmnenud probleemid. Regulatsiooni selgemaks ja täpsemaks muutmise tulemusena paraneb osoonikihti kahandavate ainete kohta kehtestatud nõuete täitmine Eestis.  Kõige rohkem mõjutavad muudatused F-gaaside käitlejaid. Isikutel, kes tegelevad F-gaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite, jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamise, hooldamise ja teenindamisega, F-gaaside kogumisega kõrgepingejaotlatest, F-gaasidel põhinevate lahustite kogumisega ja teatavate mootorsõidukite F-gaase sisaldavate kliimaseadmetega, on seaduse jõustumisel õigus seda teha ainult asjaomase kutse- või osakutsetunnistuse või käitlemisloa olemasolu korral.                                  

84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus (229 SE), mis parandab patsientidele ravimite kättesaadavust. Seaduse rakendamisel väheneb patsientide omaosalus ravimite ostmisel ligikaudu 22% võrra. Seadus vähendab ka eriarstide töökoormust, milleks kinnitatakse krooniliste haigustega patsientide jälgimine perearstide tavapärase töö osaks.                                   

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (222 SE), mis võtab üle EL direktiivi, et tagada füüsilisest isikust ettevõtjatena (edaspidi FIE) tegutsevate või nende tegevusele kaasa aitavate meeste ja naiste võrdne kohtlemine. Seadus tagab naissoost ja meessoost füüsilisest isikust ettevõtjate võrdse kohtlemise ning nende ettevõtte tegevuses osalevate abikaasade võimaluse samaväärseks sotsiaalkaitseks. Võimalus samaväärseks sotsiaalkaitseks antakse formaalse töölepingu sõlmimise kohustuseta ja ettevõtjale antakse võimalus vähendada oma ettevõtlustulu ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest makstud sotsiaalmaksu võrra.                                  

84 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse täiendamise seadus (216 SE), millega sätestatakse erakonnaseaduse alusel moodustatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) liikmetele töötasu maksmise alus, kuna kehtivas seaduses sellekohane regulatsioon puudub. ERJK liikme tasu on sõltuvuses tema tööpanusest, mille aluseks on komisjoni koosolekust osavõtmise ja ERJK muude ülesannete täitmiseks kulunud aeg. Tasu suuruse arvestamisel on võetud eeskujuks Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete tasu suurus, mis on 25-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunni töötasu alammäär (mis praegu täistööajaga töötamise korral on 1,80 eurot tunnis). 

Istungi lõpus tänas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas Riigikogu Kantselei direktorit Heiki Sibulat pikaajalise kohusetruu töö eest. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside