Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis teisel täiendaval istungil vastu kolm seadust: 

49 poolthäälega (34 vastuhäält) võeti vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (340 SE), mille eesmärk on hariduskorralduse kaasajastamine: paremini tagada kvaliteetse hariduse võrdne kättesaadavus, muuta põhikooli ja gümnaasiumi tegutsemise vorme, õppetöö korraldust, kooli juhtimist, õpetajate tööd, nende töö tasustamist. Seaduses on säte, mis kohustab gümnaasiumi pakkuma õpilastele erinevaid valikuvõimalusi. Kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul võtab riik endale kohustuse senisest selgemalt tagada kvaliteetse gümnaasiumihariduse kättesaadavus ning seaduse kohaselt peab aastaks 2020 igas maakonnas olema vähemalt üks riigi poolt ülal peetav gümnaasium. Jätkatakse elukohajärgse kooli regulatsiooniga, kus igale lapsele tuleb tagada elukohajärgne kool ning vabade kohtade olemasolu korral võib klassi võtta ka konkreetse piirkonnaväliseid õpilasi. Koolikatseid antud seadus ei puuduta; seda regulatsiooni ei muudetud. Nii põhikoolidele kui gümnaasiumidele antakse võimalus ja õigus, mitte kohustus, kehtestada kevadperioodil üks lisakoolivaheaeg. Klaas: “Oluline on muudatus, millega tagatakse paremini tugiteenuste kättesaadavus – eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog. Luuakse õiguslik alus maakondlike tugiteenuste keskuste rajamiseks, mis kindlasti oluliselt parandab nende kättesaadavust.“ Menetluse käigus jäeti kultuurikomisjoni ettepanekul antud seadusest välja kavandatavad muudatused seoses rahastamisega. 

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (393 SE), millega täpsustatakse ametialaseid kuritegusid puudutavaid sätteid. Ametialaste kuritegude osas muudetakse süsteemsemaks nii avaliku kui erasektori ametiisiku definitsioon ja see viiakse kooskõlla 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse sõnastuse ja mõttega. Samuti täpsustatakse vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest. 

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (430 SE), mille eesmärk on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras ja finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel. 

Teine täiendav istung algas kell 18.26 ja lõppes kell 20.36. 

Seoses päevakorra ammendumisega ei toimu 21. juuniks kokkukutsutud Riigikogu erakorralisi istungjärke.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside