Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 71 poolthäälega (2 erapooletut) vastu Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse (594 SE), mis tagab pakendiettevõtjate valitseva mõju taaskasutusorganisatsiooni üle vältides nende sattumise jäätmekäitlejate kontrolli alla ning sellega kaasneva võimaliku hinnatõusu. 

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE) oluline mõju on ennekõike rahvusvahelistele majandussuhetele, kuna eelnõuga ühtlustatakse Eesti karistusõigus EL raamotsusega.
           
Valitsuse algatatud keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) viib haridus- ja teadusministeeriumi olemasolevad ja moodustatavad andmekogud ja infosüsteemid, mis hõlmavad eesti keele tasemeeksameid, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid, kooskõlla muutunud avaliku teabe seaduse andmekogude regulatsiooni sätetega. See parandab haridus- ja teadusministeeriumi võimet andmeid süstematiseerida ja automatiseerida.
                       
Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE)  muudab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise korda selliselt, et menetlus oleks võimalikult lihtne ja ökonoomne. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Hääletus: 40 poolt, 46 vastu, 1 erapooletu.
                       
Rahanduskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) teine lugemine.
                       
Riigikogu lõpetas üheksa eelnõu esimese lugemise:
                       
Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre, Tarmo Männi, Kalev Kotkase, Aleksei Lotmani, Tarmo Kõutsi ja Kalle Laaneti algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (650 SE) täiendab  nimistut Pakri saartega.
                       
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE) eesmärk on võrdsustada füüsilisest isikust ettevõtjate olukord haigushüvitiste osas palgatöötajate olukorraga.
 
Õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE) tagab automaatse liiklusjärelevalve suurema usaldusväärsuse, menetluse efektiivsuse, loob paremad võimalused ressursside ökonoomseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks.
                       
Valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE) näeb ette ülemineku Riigi Teataja väljaandmisele vaid elektroonilises vormis ja sätestab kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste määruste ja nende terviktekstide avaldamise Riigi Teatajas.           
Valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE) harmoneerib Euroopa Liidu õiguskaitsemeetmete direktiivi, ümber korraldada riigihangete järelevalve ja nõustamise üksuste funktsioonid, täpsustab kehtiva seaduse sätted, muudab regulatsiooni selgemaks ja lahendab seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid.
                         
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Tšehhi Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE) korrastab Eesti õiguskorda ja lõpetab lepingu, mille järele sisuline vajadus puudub ning mille kohaldamine võib viia vastuoluni ELi õigusega.
                       
Valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõuga (670 SE) kaasnevad teatud lisanõuded põllumajandustootjatele, mis on seotud väetise laotamise tehnika uuendamisega osas ettevõtetes.
                       
Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) võrdsustab meeste ja naiste pensioniea ja kergitab selle alates 2026. aastast 65 aastani, tõstes seda alates 2017. aastast 3 kuu võrra igal aastal. Eelnõu lähtub EL Nõukogu Barcelona tippkohtumisel 2002. aastal seatud eesmärgist tõsta elanikkonna tööjõuturult väljumise keskmist vanust 5 aasta võrra, s.o. 2001. aasta 59,9 aasta tasemelt 65 aastani.
 
Eesti Keskerakonna fraktsioon, Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 41 poolt, 44 vastu.
                       
Valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE) määratleb abipolitseiniku mõiste Eesti õiguskorras ja sätestab abipolitseinikule esitatavad nõuded.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul hääletati esimesel lugemisel menetlusest välja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks“ eelnõu (668 OE). Hääletustulemus: 48 poolt, 34 vastu.
                       
Infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Mailis Repsi esitatud küsimusele koolireformi ja Heljo Pikhofi esitatud küsimusele alushariduse olukorra kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele Kaliningradi tuumajaamaga seotud ohtude ja Georg Pelisaare esitatud küsimusele looduskaitsealuste maade kompenseerimise kohta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Arvo Sarapuu esitatud küsimusele maapiirkondades teenuste osutamise kohta.
 
Istung lõppes kell 19.16.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside