Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seaduse (255 SE), mis tagab isikutele kindlustuskaitse siseriiklikul regulaarreise tegeval reisiparvlaeval. Seadusemuudatus näeb ette, et sadamas sildunud riigisisest liinivedu tegevale reisiparvlaevale pealesõitu ja sellelt mahasõitu loetakse teeliikluseks.           

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) kõrvaldab mitmed terminoloogilised ebatäpsused, täiendab seadust vastavalt Euroopa Liidu õigusele, reguleerib valdkonda, sealhulgas tõhustatakse väetise käitlemise üle tehtavat järelevalvet. “EÜ VÄETIS” märgistusega väetise käitleja jaoks olukord lihtsustub, kuna tasuline registreerimine asendub ühekordse tasuta teavitamiskohustusega ning seetõttu väheneb ettevõtja halduskoormus. Väetise koostise nõuetekohasust tõendavaks dokumendiks võib lisaks akrediteeritud laboratooriumi katseprotokollile olla nüüd tootja poolt väljastatud vastav dokument (väetise kvaliteedisertifikaat) väetise koostise kohta.           

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, ülevõtmisest ning teiselt poolt veeseaduse ja valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ vastuolust ning praktika käigus ilmnenud vajalike regulatsioonide puudusest. Lisaks täpsustatakse veekogu avalikuks kasutamiseks määramise kriteeriume.           

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (294 SE) võtab üle direktiivide sätted, millega muudetakse reisija imporditud aktsiisikauba maksuvabu piirmäärasid; soojuse tootmiseks kasutatav põlevkivi maksustatakse aktsiisiga alates aastast 2011; tõhustatakse maksukogumist, seades täiendavaid nõudeid aktsiisimaksjale, nt ladustamisel tehtavate mõõtmiste kirjelduse ja töökorralduse eeskirja maksuhaldurile esitamise kohustus; antakse maksuhaldurile õigus määrata sunniraha aktsiisiseaduse nõuete täitmiseks; võimaldatakse alkoholi denatureerida mistahes EL liikmesriigis kasutatavate denatureerivate ainetega; vähendatakse ettevõtjate halduskoormust.             

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE);           

Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 21 poolt, 48 vastu. 

Valitsuse algatatud rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE);           

Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE); 

Valitsuse algatatud tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE);           

Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE);           

Valitsuse algatatud politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE). 

Infotunnis vastas minister Urve Palo Vilja Savisaare esitatud küsimusele kodakondsuse kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele rahvusvaheliste lepingute ja Maret Merisaare esitatud küsimusele Kaagvere erikooli sulgemise kohta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Mart Jüssi esitatud küsimusele kodumaise toidutootmise edendamise ja Arvo Sarapuu esitatud küsimusele põllumajanduse olukorra kohta. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside