Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi algul andsid ametivande Riigikogu liikmed Elmar-Johannes Truu ja Mart Meri. Ametivande andis ka keskkonnaminister Rein Randver. 

Riigikogu võttis vastu viis seadust: 

87 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (545 SE). Seadus on vajalik Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste täiemahuliseks ellurakendamiseks Eestis. Seadus annab Strasbourgi kohtusse pöörduvatele inimestele kindlustunde, et juhul, kui Euroopa Inimõiguste Kohus tuvastab Eesti riigi poolse konventsiooni rikkumise, siis on isikul õigus taotleda enda rehabiliteerimist ka siseriiklikult. 

57 poolthäälega (28 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (891 SE), mis kõrvaldab piirangu, et Eestis alalist elamisluba omav välismaalane peab hääletusõiguse saamiseks olema omavalitsusüksuse territooriumil elanud vähemalt viis aasta enne valimispäeva. Seaduse kohaselt on hääletusel osalemiseks vajalik vaid Eestis alalise elamisloa omamine. 

72 poolthäälega (1 erapooletu) vastu võetud Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (875 SE) tunnistab kehtetuks need seaduse sätted, mis alates 2008. aastast võimaldaksid erakondadesse kuuluda ka prokuröridel, politseiametnikel, õiguskantsleril, julgeolekuasutuste ametnikel, riigikontrolöril ja kohtunikel.  

59 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Ida- ja Kesk-Euroopa Kalanduse Arendamise Rahvusvahelise Organisatsiooni (EUROFISH) asutamislepingu ratifitseerimise seadus (958 SE), millega Eesti astub EUROFISHI liikmeks. Viimase eesmärgiks on arendada kalandust lähtuvalt turu hetke- ja tulevikunõudlusest regioonis, abistada liikmesriikide ettevõtteid ning juhendada neid äriplaanide ja projektide ettevalmistamisel, toetada kalanduse ajakohastamist ja tehnilist täiustamist regioonis ning edendada liikmete tehnilist ja majanduslikku koostööd kalandussektoris. 

55 poolthäälega (1 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seadus (953 SE). Konventsioon kohustab selle ratifitseerinud ILO liikmesriiki ellu viima poliitikat, mis on kavandatud laste töö tõhusaks kaotamiseks, ja järk-järgult tõstma töölevõetava isiku vanuse alammäära tasemeni, mis on täielikus kooskõlas noorte füüsilise ja vaimse arenguga. Eesti puhul on deklareeritavaks vanuse alammääraks 15 aastat. Vastavalt töölepingu seadusele ei tohi tööandja tööle võtta ega rakendada tööl alla 15-aastast või koolikohustuslikku alaealist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. 

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE) teise lugemise. 

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise

valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE); 

valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ning äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE); 

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (970 SE);                       

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (971 SE);                       

valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE);                       

valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE).                       

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip  küsimustele poliitika ja eetika, suhkrutrahvide, euro kasutuselevõtmise ja tasuta põhihariduse kohta. Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimusele lastehoiu võimaluste rahastamise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside