Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 66 poolthäälega vastu valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse (750 SE). Seaduse eesmärk on viia keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Täpsustatakse strateegilise planeerimisdokumendi mõistet. Seadusesse lisatakse säte, mille kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse tegemist küsida seisukohta keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Nimetatud asutuste hulka kuuluvad olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust muu hulgas kaitseministeerium, keskkonnaministeerium, kultuuriministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, põllumajandusministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium ja nende valitsemisalas tegutsevad valitsusasutused, maavalitsus, kohaliku omavalitsuse organ ning teised asjaomased asutused. Ühe seadusmuudatusena võrdsustatakse Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamise ning nimetatud järvedesse tahkete ainete uputamise keskkonnamõju hindamise kohustuslik määr mere suhtes kehtestatud määraga (10 000 m³). Praktikas on nimetatud järvede kohta kehtiv piirmäär (500 m³) osutunud liialt madalaks. Muude veekogude (nt väikejärvede) korral jääb keskkonnamõju hindamise kohustuslikkuse määraks kehtivas regulatsioonis sätestatud 500 m³. Seaduse vastu hääletas 13 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

70 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Tagatisfondi liikmete nimetamise otsus (873 OE). Otsusega pikendati Tagatisfondi nõukogu liikmete Tatjana Muravjova ja Eiki Nestori volitusi, mis lõpevad 2. novembril 2010. Tagatisfondi nõukogul on 9 liiget, kellest kaks nimetab Riigikogu. Volituste tähtaeg on 4 aastat alates nõukogu esimese koosoleku päevast. Käesolev otsus jõustub 2010. aasta 3. novembril. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, 1 Riigikogu liige jäi erapooletuks.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside