Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seadus (388 SE). Seadusega luuakse Eestis tingimused Euroopa Liidu uue kemikaalipoliitika rakendamiseks. Selle tulemusena suureneb kemikaaliohutus, vähenevad riskid inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Ka suureneb üldine ohutustase piirkondades, kus transporditakse ja käideldakse ammooniumnitraati, eeskätt sadamates ja raudteel. Seadus kohustab senisest enam tähelepanu pöörama suurõnnetuste ennetamisele juba planeerimis- ning ehitustegevuste raames. Samuti paraneb seaduse mõjul avalikkuse teavitamine suurõnnetuse ohust ja inimestele antakse võimalus osaleda oma keskkonna ohutuse kujundamises. Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub 2009. aasta 1. juunil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (271 SE). Seaduse peamine eesmärk on 2006. aasta alguses jõustunud äriseadustiku muudatuste eeskujul teha muudatused korteriühistuseaduses, mittetulundusühingute seaduses sihtasutuste seaduses ja tulundusühistuseaduses. Seaduses täpsustatakse juriidiliste isikute juhtorganite ning nende liikmete pädevust ning seeläbi ka vastutust, juriidilise isiku organi otsuste tühisuse ja kehtetuks tunnistamisega seonduvat. Kergendatud on sihtasutuste ja mittetulundusühingute ühinemise ja jagunemisega seonduvaid reegleid, mis peaks neid protsesse lihtsustama ja kiirendama. Seadusega kaotatakse praktikas tarbetud formaalsusnõuded, näiteks juhatuse liikme allkirjanäidise esitamise kohustus ja liikmetele kehtestatud piirangud esindajate nimetamiseks üldkoosolekule. Samas reguleeritakse senisest detailsemalt mõningaid juriidiliste isikutega seotud küsimusi (näiteks mittetulundusühingute üldkoosolekuga seonduvat), et tagada kõikide osapoolte kaitse ja ennetada vaidluste tekkimist. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juulil, seaduse § 4 punkt 29 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul ei arutatud täna esialgselt päevakorras olnud riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE).

 

 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside