Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seitse seadust:

57 poolthäälega võeti vastu valitsuse ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seadus (1077 SE ja 902 SE), mis sätestab Keeleinspektsiooni pädevuse, muudab keeleoskusnõuete kehtestamise korda, täpsustab eesti keele oskuse hindamise korda, näeb ette tasemeeksameid korraldava asutuse õigused tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuse või eesti keele oskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamisel ja menetlemisel, täpsustab vähemusrahvuste keele kasutamist omavalitsusüksustes ja täiendab keeleseaduse § 2, mille kohaselt riik soodustab lisaks eesti keelele ka viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist ja arengut. Muuhulgas lubab seadus avaliku teabe – siltide, viitade, kuulutuste, teadaannete, reklaami jms – eestikeelse teksti kõrvale lisada eesti keele piirkondliku erikuju või tõlke võõrkeelde tingimusel, et eestikeelne tekst peab olema esikohal ning ei tohi olla halvemini vaadeldav.

56 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seadus (1072 SE), mis viib seaduse teksti kooskõlla ELi õigusaktidega ning lihtsustab mõnede sätete sõnastuse muutmise kaudu lihtsustab seaduse rakendamist. Seadus loob võimaluse importida Eestisse loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon kehtestanud ühtseid impordinõudeid ning mille käive on marginaalne (tsirkuseloomad, meditsiinis ja taimekaitses kasutatavad selgrootud jt).

56 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seadus (1044 SE), mis täpsustab 2004. aastal vastu võetud jäätmeseadust tulenevalt  Eestis viimaste aastate jooksul toimunud jäätmehoolduse kiirest arengust. Samuti kõrvaldab jäätmeseaduse rakendamise käigus ilmnenud mitmed ebatäpsused ja lüngad. Suure osa seadusest moodustavad terminoloogilised täpsustused ja selgitavad täiendused.

56 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seadus (1066 SE), mis võtab üle mitmed Euroopa Liidu Nõukogu direktiivides sisalduvad normid. Kehtetuks tunnistati käibemaksuseaduse säte, mille alusel kohaldatakse 5-protsendilist käibemaksumäära teatud keemilistele kahjuritõrjevahenditele. Maksuvaba käibe paragrahvi 16 lisati uus punkt, mis sätestab hambatehnikute teenustele ning hambaarstide ja hambatehnikute poolt võõrandatavatele hambaproteesidele maksuvabastuse. Kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt käibemaksu käibedeklaratsioonil arvestamise lubamisega lihtsustati ettevõtjate maksukohustuste täitmist, samuti vähendati maksuhalduri koormust käibemaksu tagastusnõuete kontrollimisel.

55 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (1074 SE), mille kohaselt eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid puudutav regulatsioon kehtestati seadusandlikul tasandil. Täpsustati varjupaigataotleja, pagulase, täiendava kaitse saaja ja ajutise kaitse saaja poolt elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavate eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete esitamise kohustust, mis puudutab taotleja rassi, rahvust, usku, poliitilisi veendumusi ja kuuluvust sotsiaalsesse gruppi ning andmeid taotleja abikaasa või elukaaslase kohta.

54 poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seadus (985 SE), mis täiendab välisõhu riigi tasandil korraldatava kaitse nõudeid. Kõik seadusega kehtestatavad piirangud on mõeldud selleks, et tagada keskkonnasõbralikumate toodete (värvide, lakkide, sõidukite taasviimistlusmaterjalide, osoonikihi kahandavaid aineid sisaldavate toodete ning vedelkütuste) kasutamine. Nende toodete tarbimise suurenemisel võimaldab see säästa elanikkonda kasvavast välisõhu saastest.

59 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadus (1070 SE), mis täpsustab maakonnaraamatukogu ja keskraamatukogu ülesandeid, rahvaraamatukogu direktori töölevõtmise korda ning muudab haridusnõudeid puudutavaid sätteid, samuti täpsustab rahvaraamatukogu aruandluse esitamise korda, kogude korraldamise ja lugeja vastutusega seonduvaid sätteid. Seadus annab rohkem võimalusi otsustada raamatukogundust puudutavate küsimuste üle kohalikul tasandil. 

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form   

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside