Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis teistkordsel menetlemisel 54 poolthäälega vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse (416 UA). Käesoleva seadusega muudetakse karistusseadustikus paragrahve, mis sätestavad karistused Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivaldse tegevuse, riigireetmise, välismaalase poolt toimepandud Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuse, Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamise, Eesti Vabariigi vastase vandenõu, Eesti Vabariigi vastase võltsimise, politseiametniku ja tegevteenistuja riigivastase mõjutamise ja massilise korratuse organiseerimise ja ettevalmistamise ning selles osalemise üleskutse eest. Seaduse vastu hääletas13 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus (568 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on täiendada riigivaraseaduse järgi riigivara võõrandamisel tekkivat ostueesõigust reguleerivaid õigusnorme ja muuta õigustatud isikute eelistingimustel riigivara ostmise õigus sõltuvaks nende aktiivsest osalemisest võõrandamiseks korraldatavast enampakkumisest. Seadusesse lisatud regulatsioon peaks vähendama ka võõrandamise menetluse ajakulu ja halduskoormust, tagades seejuures õigustatud isikutele võimaluse omandada kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seadus (530 SE). Seadusmuudatused muudavad kuriteoks lennuohutusvastased ründed nagu relva, lõhkeseadeldise, süttimist põhjustava seadme või õhusõiduki lennuohutust kahjustava muu seadme, vahendi või aine ebaseaduslik toimetamine õhusõidukisse või paigaldamine õhusõiduki külge: Samuti õhusõiduki pardal viibivate inimeste tervist kahjustava aine õhusõidukisse toimetamine, õhusõiduki tulistamine või muu tegu õhusõiduki hävitamise või kahjustamise eesmärgil või kui sellega on põhjustatud lennuõnnetuse või lennuintsidendi toimumise oht.  
Teise muudatusena sätestab seadus kuriteona identiteedivarguse. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või kui see on toime pandud kuriteo varjamise eesmärgil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside