Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust: 

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seadus (220 SE), mis kõrvaldab seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Põhilised muudatused jaotuvad nelja valdkonda: välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine Eestis; teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjate õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutine teenuse osutamine); isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse kooskõlla viimine vahepeal jõustunud uue personali sertifitseerimise standardiga ja riikliku järelevalve sätete korrigeerimine.           

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaevandamisseaduse muutmise seadus (211 SE), mis ajakohastab personaliküsimustega seonduva regulatsiooni. Seadusesse viiakse sisse võimalus, et vastutava spetsialisti pädevust võib tõendada ka kutseseaduse alusel välja antud kutsetunnistus. Ühtlasi täiendatakse seadust välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist võimaldavate sätetega ja nähakse ette regulatsioon selle kohta, kuidas teise EL-i liikmesriigi ettevõtja saab ajutiselt ka Eestis kaevandamisseadusega reguleeritud tegevusalal tegutseda.  

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seadus (217 SE), millega luuakse kaitsejõudude sõidukite register. Uue regulatsiooni kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Kuna andmekogude seaduse kehtetuks muutumisega kadus kaitsejõudude sõidukite registri loomise alus, siis nüüd sätestati see liiklusseaduses.  

Riigikogu lõpetas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (254 OE) esimese lugemise. Eelnõu näeb ette võimaluse kasutada Eesti kaitseväge kuni 45 kaitseväelasega vajaduse korral 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.                                   

Istungi stenogrammi leiate siit:  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside