Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse (175 SE). Seaduse eesmärk on muuta huvikooli, kutseõppeasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori ning koolieelse lasteasutuse juhatajaga sõlmitavad töölepingud määramata ajaks sõlmitud töölepinguteks. Käesoleva seadusega muudetavates seadustes tunnistatakse kehtetuks sätted, mis lubasid sõlmida direktori või juhatajaga töölepingu tähtajaga kuni viis aastat. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooliseaduse muutmise seadus (165 SE). Seadus reguleerib keeleõpet koolieelses lasteasutuses ja lasteasutuse õppekava koostamist sätestades, et lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel, milleks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest. Lisaks asendatakse senise õppekava nimetus „alushariduse raamõppekava” nimetusega „koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ning täpsustatakse selle õppekava poolt määratavaid eesmärke ja põhimõtteid. Seaduse kohaselt kehtestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava Vabariigi Valitsus oma määrusega, mis muuhulgas näeb ette 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused. Algataja hinnangul võimaldab see lasteaiaõpetajal enam arvestada laste arengupotentsiaalide erinevusi ja pakkuda tuge nii kiirema kui ka aeglasema arenguga lastele. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Vt istungi stenogrammi:

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside