Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse (605 SE). Seaduse eesmärgiks on luua eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Seadus näeb ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist ning abinõud Eesti varustuskindluse tugevdamiseks aastaks 2016, mil rakendub Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete emissiooni piiramise kohta. Samuti on seaduse järgi tootjal õigus saada põhivõrguettevõtjalt toetust elektrienergia eest, kui ta on selle tootnud taastuvast energiaallikast. Seadus aitab ellu viia Riigikogu heakskiidetud energiamajanduse riiklikku arengukava aastani 2020 ning Vabariigi Valitsuse heakskiidetud Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018. Käesoleva seaduse § 22 jõustub 2010. aasta 1. aprillil, § 6 jõustub 2010. aasta 1. juulil ning § 27 2011. aasta 3. märtsil. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 4 Riigikogu liiget.

82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus (626 SE). Seaduse põhieesmärk on laiendada finantsteenuste piiriülese pakkumise võimalusi pangandus- ja investeerimisteenuste ning kindlustustegevuse ja -vahenduse osas. Seaduse jõustumisel saavad Eesti finantssektori ettevõtjad senisest laiemad võimalused tegutseda piiriüleselt Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides ning nende riikide ettevõtjad omakorda saavad võimaluse piiriüleseks tegutsemiseks Eestis. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ravimiseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus (617 SE). Ravimiseaduse muutmise üheks eesmärgiks on kaotada teenuste vaba liikumise piirang, võimaldades ravimite kättesaadavust Eestis teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja kirjutatud retsepti alusel ning teiseks eesmärgiks on kaotada üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmisega piiratakse teiste Euroopa Liidu retseptide alusel väljakirjutatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete retseptide tunnustamist, tulenevalt retseptide võltsimise ja ravimite kuritarvitamise kõrgest riskist. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (624 SE). Käesoleva seadusega luuakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), mis võimaldab paremini rakendada individuaalset lähenemist inimese abistamisel hoolekandes. STAR on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks ning sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks. Andmeregistri peamiseks kasutajaks on kohalikud omavalitsused, samuti maavalitsused ja sotsiaalministeerium ning teatud juhtudel ka sotsiaalteenuste osutajad. Lisaks klienditööle loob loodav andmeregister võimalused sotsiaalteenuste ja toetuste ning muu abi osutamise alase teabe ja statistika kogumiseks ning analüüsimiseks, mis võimaldab teha kohalikke, regionaalseid ja riiklikke hoolekandepoliitilisi otsuseid. Seoses sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kasutuselevõtuga likvideeritakse 1. aprillist 2011 riiklik sotsiaalregister, kuhu kohalikud omavalitsused kannavad sotsiaalteenuseid ja -toetusi puudutavad andmed kuni 2010. aasta 31. märtsini.
Lisaks muudetakse sotsiaalhoolekande seaduses lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteemi ja nimetatakse see ümber koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemiks.
Seaduse §1 punktid 1, 4, 7, 11-14, 16 ning punktis 17 esitatud § 46² lõiked 1-4 jõustuvad 2010. aasta 1. aprillil. Seaduse § 1 punkt 10 jõustub 2010. aasta 1. juunil. Seaduse § 1 punktid 5 ja 15 jõustuvad 2010. aasta 1. septembril ning § 1 punktid 2, 3, 8, 9 ja 11 ning punktis 17 esitatud § 46² lõige 5 jõustuvad 2011. aasta 1. aprillil.
Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE) ja (341 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on Euroopa Parlamendi valimistel lahtistele nimekirjadele üleminek. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Maaelukomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE) teine lugemine. Seadusmuudatused on seotud Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud uue rakendusmäärusega, millega kehtestatakse nõukogu määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendatakse viited kehtinud määrusele asjakohaste viidetega uuele määrusele. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside