Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (733 SE), mis lihtsustab osaühingu tegevust reguleerivat normistikku, eelkõige osaühingu asutamise võimaldamist ilma sissemakseid tegemata. Samuti vähendab ühinguõiguslike dokumentide vorminõudeid, audiitori kaasamise kohustust  ja lihtsustab osa võõrandamise korral seadusjärgse ostueesõiguse regulatsiooni. Seadus kaotab ära ka juhatuse liikme ametiaja tähtajalisuse. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2011.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
                       
Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) eesmärgiks on üle võtta riigisisesesse õigusesse Euroopa Liidu uus tarbijakrediidi direktiiv, millega ühtlustatakse ühenduse siseselt küllaltki detailselt nõuded tarbijakrediidilepingute reklaamile, lepingueelsele ja lepingulisele teabele, krediidi kulukuse määra arvutamisele, samuti täiendatakse ja täpsustatakse regulatsiooni tarbija taganemisõiguse kohta, tarbija õiguse kohta krediit ennetähtaegselt tagasi maksta, tarbija taganemisõiguse kohta tarbijakrediidilepinguga majanduslikult seotud ja kõrvallepingutest.
 
Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja Euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) viib kehtiva seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate nõuetega ja ühtlustab valdkonna õigusruumi ning parandab õigusselgust geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega seonduvates valdkondades.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE) teine lugemine.
 
Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu esimese lugemise:
           
Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE) reguleerib kultuuriväärtuslike esemete hobikorras otsijate tegevust ja otsinguvahendite kasutamist ning pakub välja lahendused, et motiveerida kultuuriväärtusega eseme leidjaid teavitama sellest riiki vältimaks leidude sattumist erakollektsioonidesse.                       
 
Valitsuse algatatud täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE). Konventsiooni eesmärk on teha koostööd teiste riikidega eestkoste küsimustes ja määrata kindlaks põhimõtted, millest konventsiooni osalisriigid lähtuvad mitme riigiga seotud eestkostet vajava täiskasvanu või tema vara kaitsmiseks.
           
Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (793 SE) kehtestatakse ühised eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 7 poolt, 45 vastu.
 
Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõuga (791 SE) ühtlustatakse Eesti meditsiiniseadmete alased õigusaktid Euroopa asjakohaste direktiivide muudatustega, sealhulgas keelatakse elavhõbedat sisaldavate tavakasutajatele mõeldud mõõtefunktsiooniga meditsiiniseadmete turustamine. Sellest tulenevalt kõrvaldatakse direktiivimuudatuste jõustumisel kaubanduslikud ja tehnilised tõkked Euroopa Liidu meditsiiniseadmete turul.
 
Valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE) reguleerib piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutava liikuva töötaja töö- ja puhkeaja tingimusi. Piiriüleseid koostalitlusteenuseid osutav liikuv töötaja on töötaja, kes on rongimeeskonna liige. Rongimeeskonna moodustavad vedurimeeskond ning saatepersonal. Eestis ei ole EL direktiiviga reguleeritavate töötajate gruppi, kuna puudub direktiivi reguleerimisalasse kuuluv piiriülene raudteeühendus. Samuti ei ole oodata, et lähitulevikus hakkaks direktiivis reguleeritud raudteeühendus toimuma. Juhul, kui kunagi hakkab reguleeritud raudteeühendus toimuma, tagab eelnõu ohutu piiriülese rongiliikluse, kaitstes piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate tervist.
                       
Valitsuse algatatud Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõuga (789 SE) ratifitseeritakse Ülemaailmse Postiliidu põhikirja kaheksas lisaprotokoll, üldeeskirjade esimene lisaprotokoll ning ülemaailmne postikonventsioon. Üldeeskirjade esimene lisaprotokoll ja põhikirja kaheksas lisaprotokoll on Postiliidu tööd korraldavad dokumendid ja liikmesriikidele lisakohustusi nendega ei kaasne. Lisaprotokollide eesmärk on ajakohastada ja tõhustada Postiliidu tööd.
                       
Valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) näeb ette riigikaitse senisest terviklikuma korraldamise. Riigikaitse strateegia hõlmab lisaks kitsalt sõjalistele küsimustele ka riigikaitse teisi aspekte, mistõttu laiendab eelnõu Eesti riigikaitse käsitlust.
 
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (815 OE) näeb ette kasutada Eesti kaitseväe kuni 15 kaitseväelast alates 1. novembrist 2010 kuni 31. detsembrini 2011 nimetatud operatsioonidel.  
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul arvati esimesel lugemisel menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE). Hääletus: 47 poolt, 31 vastu.
           
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Raivo Järvi esitatud küsimusele Kyoto saasteühikute müügi kohta. Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Nikolai Põdramägi esitatud küsimusele arstiabi kättesaadavuse, Heljo Pikhofi esitatud küsimusele vaesuses elavate laste ja Mai Treiali esitatud küsimusele toimetuleku kohta. Siseminister Marko Pomerants vastas Lauri Laasi esitatud küsimusele 2011. aasta eelarve kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside