Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši ja Kalle Laaneti esitatud otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” (368 OE). Otsuse kohaselt kuuluvad komisjoni Riigikogu liikmed Andres Anvelt, Aivar Riisalu, Väino Linde, Marko Pomerants ja Rainer Vakra, asendusliikmed on vastavalt Neeme Suur, Heimar Lenk, Kalle Jents, Priit Sibul ja Deniss Boroditš. Komisjoni ülesanne on välja selgitada Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimise ja aastatel 1993 – 2012 jooksul sooritatud tehingutega seotud asjaolud, samuti Fondi sooritatud toimingutega võimalike riigile ja erasektori ettevõtetele tekitatud kahjude väljaselgitamine. Komisjon peab esitama oma töö tulemuse lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 2013. aasta 2. detsembriks. Otsus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

70 poolthäälega võeti vastu kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise otsus (381 OE). Otsuse kohaselt nimetatakse Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Reet Roos, kes vahetab sellel kohal välja Kaia Iva, kes astus nõukogust tagasi omal soovil. Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

43 poolthäälega võeti vastu keskkonnakomisjoni esitatud Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsus (387 OE). Otsusega nimetatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Jaanus Tamkivi seoses Tõnis Lukase nõukogu liikme volituste lõppemisega. Otsuse vastu hääletas 21 Riigikogu liiget. Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärgiks on eelkõige kriminaalmenetluse seadustiku kooskõlla viimine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud miinimumõigustega, mis on ette nähtud kriminaalasjas kahtlustatavale või süüdistatavale. Hetkel kehtiv regulatsioon nimetatud miinimumõigusi ei taga. Muudatuste kohaselt kaotatakse kriminaalmenetluse alustamisel absoluutne ja paternalistliku olemusega legaliteedipõhimõte, tagades võimaluse, et väiksema sanktsioonimääraga teise astme kuritegudes ei ole uurimisasutusel ega prokuratuuril kohustust kriminaalmenetlust alustada, vaid selle alustamise aluseks on kannatanu või avalikkuse huvi. Algataja loodab, et seadusmuudatuste tulemusena väheneb kriminaalasjades erasüüdistusmenetluse kaotamisega ja absoluutse legaliteedipõhimõtte rakendamisega kasvanud kriminaalkorras karistatud isikute arv. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetatud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 11 ja vastu 67 Riigikogu liiget. Kuna tagasilükkamise ettepanek ei leidnud toetust, suunati eelnõu teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda esitatud korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt moodustatakse vastavalt 1. aprillist 2013 jõustuvale uuele korruptsioonivastasele seadusele uus korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon. Võrreldes kehtiva seadusega laiendab uus seadus mõnevõrra erikomisjoni volitusi teha parlamentaarset järelvalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle, samuti võimaldab komisjonil omal algatusel arutada korruptsioonivastases seaduses nimetatud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja anda nende kohta ka hinnanguid. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 32 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside