Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mälestas istungi alguses leinaseisakuga juuniküüditamise ohvreid.

Riigikogu võttis vastu kaheksa seadust ja kaks otsust:

80 poolthäälega võeti vastu õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (599 SE), mis sätestab lähenemiskeelu. Seaduse kohaselt võib kannatanu eraelu või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada ajutist lähenemiskeeldu isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustatava või süüdistatava suhtes, kui kahtlustatav või süüdistatav võib jätkuvalt toime panna kuritegusid. Samuti annab seadus kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele; samuti karmistusid karistused noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude eest.

83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (857 SE), mis  ajakohastab kohtumenetluse regulatsiooni. Samuti ühtlustab erinevaid kohtumenetluse liike reguleerivaid menetluspõhimõtteid.

62 poolthäälega (18 vastu) võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (913 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Seadus annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule.

69 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seadus (884 SE), mis laiendab töötuskindlustuse saajate ringi. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab töötuskindlustushüvitise taotleja olema eelneva  24 kuu jooksul töötanud  ja tasunud makse vähemalt 12 kuud. Seadus pikeneb sätestatud referentsperioodi seniselt 24 kuult 36 kuule. Sama eesmärki toetab ka seadusemuudatus, mille järgi töötutoetuse saamine ei nulli varasemat kindlustusstaaži.

59 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus (909 SE), mille kohaselt lükatakse edasi alkoholi ja sigarettide aktsiisimäärade tõstmine 1. juulilt käesoleval aastal 1. jaanuarile 2008 ning erimärgistatud kütuse aktsiisi tõus 1. jaanuarilt 2007 1. jaanuarile 2008.   Seaduse eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta. Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitavat inflatsioonisurvet, aidates täita hinnastabiilsuse kriteeriumi.

51 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus (893 SE). Hoolimata sellest, et Euroopa Liiduga ühinedes andis Eesti oma pädevuse mere elusressursside kaitse ja majandamise alal üle Euroopa Ühendusele, kes on alates 19. detsembrist 2003 kokkuleppe osaline, peab ka Eesti Vabariik kokkuleppega ühinema. See tuleneb asjaolust, et kokkulepe on suures osas jagatud vastutusega kokkulepe, kus nii Euroopa Liit kui ka tema liikmesriigid võivad olla osalised ja vaatlejad. Kokkuleppe ratifitseerimisel tegi Euroopa Ühendus deklaratsiooni, milles nimetas valdkonnad, mille reguleerimise pädevuse on liikmesriigid andnud üle Euroopa Ühendusele, ning valdkonnad, mis on liikmesriikide ja Euroopa Ühenduse jagatud pädevuses. Kokkuleppega ühinemine on Eestile kohustuslik lähtuvalt Euroopa Liiduga ühinemise lepingule lisatud ühinemisakti artikli 6 lõikest 2.

60 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (906 SE). WCT eesmärk on tagada autoritele tõhusad meetmed oma teoste kaitsmiseks informat­siooni­ajastul digitaaltehnoloogia kiire arengu valguses.  Seaduse eesmärk on tagada Eesti autoritele autoriõiguste rahvusvaheline kaitse. Intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste territoriaalsuse printsiipi arvestades saavad Eesti autorid lepingule vastava kaitse teistes WCT osalistes ja vastupidi – WCT – osaliste autoreid kaitstakse samadel tingimustel Eestis.

61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (907 SE), mille eesmärk on tagada Eesti esitajatele ja fonogrammitootjatele autori­õigusega kaasne­vate õiguste rahvusvaheline kaitse. Intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõigusega kaasne­vate õiguste territoriaalsuse printsiipi arvestades saavad Eesti esitajad ja fonogrammi­tootjad lepingule vastava kaitse teistes WPPT osalistes ja vastupidi – WPPT – osaliste esitajaid ning fonogrammitootjaid kaitstakse samadel tingimustel Eestis.

63 poolthäälega (3 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” (904 OE), mis pikendab uurimiskomisjoni volitusi käesoleva aasta 15. novembrini. Komisjoni volituste pikendamine on tingitud komisjoni töö käigus küsitletavate ringi laienemisest ning komisjoni hinnangul võtaks kogutud mahuka informatsiooni kvaliteetne analüüsimine enam aega, kui 2005.a. detsembris osati ette näha.

69 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” (930 OE), mis nimetas Tagatisfondi nõukogu liikmeteks uuesti Tatjana Muravjova ja Eiki Nestori.

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE);

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE);

Vabariigi Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE);

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse teistkordne menetlemine.

Riigikogu katkestas põhiseaduskomisjoni ettepanekul Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu esimese lugemise:

Isamaaliidu fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE);

valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE);

valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE);

valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE);

valitsuse algatatud vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE);

valitsuse algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE);

valitsuse algatatud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE).

* * *

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 9¹ muutmise seaduse eelnõu (881 SE). Hääletustulemus: 51 poolt, 20 vastu.

Õiguskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE). Hääletustulemus: 53 poolt, 22 vastu.

Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (888 SE). Hääletustulemus: 52 poolt, 25 vastu.

* * *

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Eesti Arengufondi, Setumaa, kultuuripoliitika, sisejulgeoleku ja riigivara kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastas küsimustele transpordi arengukava ja migratsiooni kohta.

Istung lõppes kell 19.45

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside