Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seitse seadust:

 

84 poolthäältega võeti vastu valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (831 SE), mis annab valdadele ja linnadele võimaluse ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil.

61 poolthäältega (11 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seadus (883 SE), mis muudab eriliste teenete eest kodakondsuse andmise regulatsiooni. Samuti reguleeritakse kriminaalkorras karistatud isikutele Eesti kodakondsuse andmine ning ühtlustatakse mõistetesüsteemi. Kodakondsuse seadus viiakse kooskõlla välismaalaste seaduses tehtavate muudatustega ning uue Euroopa Liidu kodaniku seaduse redaktsiooniga. Karistusregistri seaduse muutmisest tulenevalt muudetakse ka riigilõivuseadust.

85 poolthäältega (1 erapooletu) võeti vastu Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide algatatud halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seadus (885 SE). Riigihanke nõuete järgimisest vabastatakse prügiveoga tegelevad mittetulundusühingud, mille liikmeteks on ainult kohaliku omavalitsuse üksused.

81 poolthäältega võeti vastu Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse täiendamise seadus (835 SE), millega loodetakse suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu.

85 poolthäältega võeti vastu valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus (899 SE), mis loob eeldused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete illegaalse käibe piiramiseks ja käibe üle kontrolli tõhustamiseks. Seadus kõrvaldab vastuolud Euroopa Liidu otsekohalduvate määrustega. Seadus võimaldab paremini kaitsta rahva tervist, vältida narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete ebaseaduslikku ringlusesse sattumist.

86 poolthäältega võeti vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus (828 SE), mis korraldab õppeasutuse sisehindamist ja nõustamist. Vastavalt seadusele on sisehindamise eesmärk tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.

76 poolthäältega (3 erapooletut) võeti teistkordsel menetlemisel vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseadus. Seadusesse viidi väliskomisjoni ettepanekul mitmed muudatused, mis puudutavad presidendi tegevust välissuhtlemisel. Väliskomisjon tegi oma muudatusettepanekud lähtuvalt õigusselgusest, et seaduse mõte paremini välja tuua.

Riigikogu ei võtnud vastu (34 poolt, 44 vastu) Isamaaliidu fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsust „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehased juhtimisvigade väljaselgitamiseks ning erastamise asjaolude uurimiseks” (925 OE).

Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside