Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendav istung algas kell 10 ja lõppes kell 21.56.

Riigikogu võttis vastu seaduse:

43 poolthääle ja ühe vastuhäälega võeti vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (481 SE).

Seadus loob alused Eestis ravikindlustatud isikutele riigisiseselt kindlaks määratud ulatuses hüvitise saamiseks teistes Euroopa Liidu liikmesriikides tarbitud tervishoiuteenuste, väljastatud retseptiravimite ja meditsiiniseadme kaardi alusel müüdud meditsiiniseadmete eest. Samuti loob seadus võimalused hüvitise saamise ja tervishoiuteenuste osutamise piiramiseks. Lisaks laiendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osalemise regulatsiooni apteegiteenuse osutamisele retseptiravimite väljastamisel ja meditsiiniseadmete müümisele meditsiiniseadme kaardi alusel.

Direktiivi ülevõtmisega kaasnevatest muudatustest teavitamiseks luuakse piiriüleste tervishoiuteenuste riiklik kontaktpunkt. Seadus loob samuti aluse väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse hüvitise maksmiseks kuna sotsiaalminister võib haigekassa nõukogu ettepanekul kehtestada määrusega loetelu tervishoiuteenustest ja selliste tervishoiuteenuste kulu hüvitamise korra, mida kindlustatud isikule on osutanud Eestis tegutsev haigekassa lepingupartner väljaspool ravijärjekorda.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teise lugemise. Täiendav istung algas eelnõu 121. muudatusettepaneku hääletamisega. Kokku oli muudatusettepanekuid 402. Sel istungil ükski hääletatud ettepanekutest toetust ei leidnud.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmandaks lugemiseks on 21. november kell 17.

Eelnõuga kavandatakse tuleva aasta riigieelarvesse tulusid 8 miljardit eurot, mida on 349,1 miljonit eurot ehk 4,6 protsenti enam kui selleks aastaks planeeritud. Riigieelarve kulud kasvavad 377 miljonit eurot ehk 4,9 protsenti 8,06 miljardi euroni.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) teise lugemise, mis pikendab kohustuslike pensionifondide valitsemistasu piirmäärade kehtivuse aega ning muudab kohustuslike pensionifondide osakute pärimise korda.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 3331 muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teise lugemise. Eelnõuga korrastatakse riigilõivumäärasid selliselt, et need oleksid põhjendatud ja kulupõhised ning vastaksid riigilõivuseaduse vastavale põhimõttele. Kuna suur osa arhiiviteatiseid on vajalikud pensionide määramiseks, on arvestatud ka maksevõimelisuse põhimõttega.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE) teise lugemise. Eesti riiklik turismiarengukava tulevaks seitsmeks aastaks seab eesmärgiks kasvatada turismisektorit ligi kolmandiku võrra. Turismi ekspordi maht peaks kasvama 2012. aasta 1,2 miljardilt eurolt 1,6 miljardi euroni 2020. aastaks. Turistide ööbimiste arv peaks kasvama 2012. aasta 3,82 miljonilt viie miljoni ööbimiseni aastaks 2020.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE). Eelnõu muudatustega leevendatakse vabakutseliste loovisikute ravi-ja pensionikindlustusega seotud probleeme seoses nende tegevuse ja loometegevusest saadava sissetuleku laekumise eripäraga.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE). Eelnõu reguleerib Riigikogu liikme puutumatuse ehk immuniteedi sisu ja sellest tulenevalt kriminaalõigusliku menetluse erisusi ning saadiku immuniteediga seonduvat, samuti julgeolekukontrolli.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE). Eelnõu kõrvaldab kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega tekkinud puuduse, mis jätab kutseõppe statsionaarses õppevormis õppijad ilma võimalusest võtta end töötuna arvele. Eelnõu taastab olukorra, kus kutseõppe õpilased, kelle põhitegevus on õppimine, saavad teatud juhtudel siiski olla töötuna arvel. Samuti taastab eelnõu endise korra peretoetuste maksmisel kooli lõpetamisel suvel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE). Eelnõuga soovitakse senini kohalikule omavalitsusele kuuluvatel avalikel tasulistel parkimisaladel kehtinud 15-minutilist tasuta parkimise õigust laiendada kõigile avalikuks kasutuseks mõeldud tasulistele parkimiskohtadele nende omandivormist sõltumata. Eelnõuga soovitakse anda ka liikumispuudega juhile ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi kasutuses olevale sõidukile tasuta parkimise õigus nimetatud parklates. Eelnõu näeb ette anda kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada vajadusel oma territooriumil tasulise parkimise korraldamisel täiendavad nõuded ka eraparklatele.

Kuna päevakord on ammendunud, siis 16. ja 17. novembril täiendavaid istungeid ei toimu.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside