Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise

Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) lihtsustab füüsilisel isikul mitteärilise otstarbega kauba deklareerimist. Füüsiline isik võib mittekaubanduslikku kaupa, mis on isiklikuks otstarbeks alati deklareerida lihtsustatud tollideklaratsiooniga olenemata selle väärtusest või kaalust. Eelnõu näeb ette anda tollile õigus tuvastada kas kauba puhul on tegemist võltsinguga. Eelnõu täpsustab intellektuaalomandi õiguste rikkumise kindlakstegemise korda tollis.

Seaduse tasemel kehtestatakse TIR-märkmike kasutamise loa andmine ja kehtetuks tunnistamise kord. TIR (Transport International par Route) märkmik on tollidokument, mis hõlbustab tolliprotseduure riigi piiride ületamisel. Eelnõu annab tolliametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide küsimuste üle otsustamise rahandusministri ning maksu- ja tolliameti peadirektori pädevusse.

Valitsuse algatatud lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (83 SE) kehtestatakse üldreegel, et lennunduse raadioside on tagatud nii eesti kui ka inglise keeles, kuid Tallinna lennuinfopiirkonnas üle 9,5 km kõrgusel lennates kasutatakse ainult inglise keelt. Eestikeelne raadioside puudutab umbes 20 erapilooti, kes nii kõrgel ei lenda. Kommertslendudele kehtib Euroopa Liidu õigusest tulenev inglisekeelse raadioside nõue. Eelnõu täpsustab ka julgestusalasest kontrollist vabastamise regulatsiooni. Välisministeeriumile antakse õigus vabastada Presidendi Kantselei direktori taotlusel Vabariigi Presidendi kutsel visiidil olevaid külalisi ning Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel Eestis ametlikul visiidil viibivaid külalisi julgestuskontrollist.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) ajakohastab nõudeid põllumajandusest lähtuva veereostuse piiramiseks. Eelnõu piirab väetiste laotamise aega sügisel. Kui seni on keelatud üldjuhul väetiste laotamine alates 1. detsembrist, siis edaspidi keelatakse mineraalsete lämmastikväetiste ja vedelsõnniku laotamine alates 15. oktoobrist. Muudatus jõustub aastal 2023, et põllumehed saaksid uue nõudega kohaneda. Samas võimaldatakse kevadperioodil alustada väetamisega 10 päeva varem, alates 21. märtsist. Samuti kehtestatakse senisest rangemad nõuded väikeloomapidajate poolt sõnniku hoidmisele.

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (57 SE) viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (81 SE) ühtlustatakse liikmesriikide rahvusvahelise kaitse menetlusi, kehtestatakse Euroopa Liidu miinimumreeglid rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetlusele. Samuti tagatakse rangemad nõuded rahvusvahelise kaitse menetlusele ning suurendatakse rahvusvahelise kaitse taotlejale antavaid tagatisi. Eelnõu näeb ette võimaluse, et valitsus võib tulenevalt humanitaarsetest kaalutlustest või rahvusvahelise kohustuse täitmisest otsustada rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmise väljaspool Eestit.

Läbirääkimistel võttis sõna Henn Põlluaas.

Riigikogu ei võtnud vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek vabastada tööandja õpilasmalevas töötavatele 13-18-aastastele noortele makstav töötasu sotsiaalmaksust. Hääletus: 30 poolt, vastu ja erapooletuid polnud. Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 poolthäält.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside