Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust: 

78 poolthäälega võeti vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti ja Deniss Boroditši algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (399 SE), mis laiendab vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi. Seaduse kohaselt võimaldatakse vajaduspõhist peretoetust saada kõikidel toimetulekutoetust saavatel lastega peredel. Vajaduspõhisele peretoetusele on õigustatud ka need lastega perekonnad, kelle vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekud on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiirist kõrgemad, kuid kelle eluasemekulu on nii suur, et perekond sai vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele ka eelnenud kuul toimetulekutoetust.             

73 poolthäälega võeti vastu sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (427 SE), millega taastatakse töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel kuni 1. aprillini 2013 kehtinud olukord, mille kohaselt töötule jätkati töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmist ka juhul, kui ta kahe töötuna arveloleku vahelisel perioodil oli avalikus teenistuses, sh aja-, asendus- või reservteenistuses. 

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (434 SE), millega võetakse üle Euroopa Liidu õiguses kasutatavad mõisted, täpsustatakse seaduse regulatsiooni ja ajakohastatakse sõnastust. Regulatsioon puudutab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisel müümist ja müügitulu kasutamist, kauplemise registri toimingute arvelduskontot ja isiku kauplemiskontot. Samuti õhusõiduki käitajatele enampakkumisel müüdavate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute arvutamise korda. 

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise: 

Kultuurikomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on hariduskorralduse kaasajastamine: paremini tagada kvaliteetse hariduse võrdne kättesaadavus, muuta põhikooli ja gümnaasiumi tegutsemise vorme, õppetöö korraldust, kooli juhtimist, õpetajate tööd, nende töö tasustamist ning kooli rahastamise põhimõtteid. Teise lugemise käigus otsustas kultuurikomisjon eelnõust välja jätta kolme õppesuuna kohustuse gümnaasiumiastmes, samas on eelnõus säte, mis kohustab gümnaasiumi pakkuma õpilastele erinevaid valikuvõimalusi. Kultuurikomisjon tegi ettepaneku jätta antud eelnõust välja kavandatavad muudatused seoses rahastamisega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 35 poolt, 51 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (393 SE) teine lugemine. Eelnõuga täpsustatakse ametialaseid kuritegusid puudutavaid sätteid. Ametialaste kuritegude osas muudetakse süsteemsemaks nii avaliku kui erasektori ametiisiku definitsioon ja see viiakse kooskõlla 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse sõnastuse ja mõttega. Samuti täpsustatakse vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras ja finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Esimene täiendav istung algas kell 17 ja lõppes kell 17.54. 

Riigikogu teine täiendav istung algab kell 18.24.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside