Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus täna vastu võetud seadusega sätestatakse huvide deklaratsiooni esitamise kohustus ministri poliitilistele nõunikele ja asekantsleritele ning piiratakse julgeolekuasutuse juhi huvide deklaratsiooni avalikustamist.

Huvide deklaratsiooni esitajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO. Selle eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esitajate hulka ka ministrite poliitilised nõunikud ehk nõunikud, kes avaliku teenistuse seaduse alusel täidavad peaministri ja teiste ministrite juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid ning kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Menetluse käigus tehtud muudatuse järgi laieneb huvide deklaratsiooni avalikustamise kohustus ka asekantsleritele.

Seadusega säilitatakse kehtiv regulatsioon Kaitsepolitseiameti ja Välisluureameti juhi huvide deklaratsiooni esitamise kohta, kuid nähakse ette, et erinevalt seni kehtinud õigusest ei ole nende huvide deklaratsioonid avalikud.

Läbirääkimistel võttis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel sõna Eduard Odinets.

Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) (323 SE) poolt hääletas 72 ja vastu 17 Riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.

Riigikogu võttis vastu veel ühe seaduse

Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (326 SE) viiakse Eesti õigus kooskõlla direktiividega kindlustus- ja edasikindlustustegevuse, samuti finantsinstrumentide turgude ning finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades.

Seaduse poolt hääletas 88 Riigikogu liiget.

Esimese lugemise läbis üks eelnõu

Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (345 SE) ajakohastatakse viiteid Euroopa Komisjoni määrustele, mis rakendavad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi.

Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Määrustes on sätestatud ELi HKSi toimimise üksikasjad neljandaks kauplemisperioodiks aastatel 2021–2030.

Eelnõu kohaselt muudetakse tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine käitlejatele paindlikumaks. See vähendab halduskoormust, kuna käitajatel on võimalik aruannet, mille põhjal ühikuid kohandatakse, esitada koos heitkoguse aruandega 25. märtsiks. Ühikute jooksev kohandamine igal aastal tagab õiglasema ühikute eraldamise.

Eelnõuga määratakse moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotus ja vahendite kasutamise eest vastutavad ministrid riigi eelarvestrateegias. Eelarvestrateegias otsustatud meetmetega on võimalik suunata moderniseerimisfondi vahendid riigile olulistesse valdkondadesse, et saavutada kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Samuti võimaldab see luua igale meetmele ühtsed alused kõikidele taotlejatele konkreetsesse valdkonda investeerimiseks. Erinevate meetmete kaudu on võimalik toetada taastuvenergia, energiatõhususe, energia salvestamise, energiavõrkude moderniseerimise projektide elluviimist, samuti vähese CO2-heitega majandusele õiglast üleminekut piirkondades, mis tuginevad suure CO2-heitega majandusele, näiteks Ida-Virumaal. Samuti on võimalik toetada moderniseerimisfondi vahenditest erinevate meetmetega energiatõhususe arendamist transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.

Jagatud kohustuse määruse alusel on Eestil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise sihttasemed aastateks 2021–2030 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites. Eesmärkide täitmise tagamiseks on liikmesriikidel lubatud määruse alusel loodud heitkoguse ühikutega omavahel kaubelda. Seega sätestatakse jagatud kohustuse määruse sektorites heitkoguse ühikutega kauplemise põhimõtted ning kauplemise korraldamise, müügi- ja ostulepingute, kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning taotleja kohustused.

Riigikogu jättis vastu võtmata ühe otsuse

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõuga „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (317 OE) sooviti teha valitsusele ettepanek koostada 1. maiks analüüs ning esitada selle põhjal Riigikogule ettepanekud raha mõju ja raiskamise vähendamiseks Euroopa Parlamendi valimistel, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, Riigikogu valimistel ja rahvahääletustel, sealhulgas ülempiiri seadmise valimiskuludele ja valimisreklaami mahule.

Läbirääkimistel võtsid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel sõna Lauri Läänemets ja Keskerakonna fraktsiooni nimel Oudekki Loone.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 20 ja vastu 26 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud otsuse eelnõu toetust.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside